Co je školská rada?

§ 167 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona

 1. Školská rada je orgán školy, umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.
 2. Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejich členů a vydává její volební řád.
 3. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.
 4. Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.
 5. Pedagogický pracovník školy nemůže být zvolen za člena školské rady této školy zákonnými zástupci nezletilých žáků ani jmenován zřizovatelem nebo ředitelem školy.
 6. Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady.
 7. Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.
 8. Funkční období členů školské rady trvá tři roky.
 9. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.
 10. Předčasné volby do funkce voleného člena školské rady lze konat, požádá-li o to ředitele školy alespoň většina voličů oprávněných podle odstavce 2 volit tohoto člena školské rady, která je podle volebního řádu nezbytná ke zvolení člena školské rady. Doplňovací volby do školské rady se v souladu s volebním řádem konají, přestane-li být volený člen školské rady jejím členem před skončením funkčního období z důvodů stanovených v odstavci 9 písm. a) až d) a f). Funkční období člena školské rady zvoleného v předčasných nebo doplňovacích volbách končí shodně s funkčním obdobím členů školské rady zvolených v řádných volbách.
 11. Funkce člena školské rady skončí před uplynutím funkčního období. a) vzdáním se funkce písemným prohlášením do rukou předsedy školské rady, b) dnem doručení písemného odvolání jmenovaného člena školské rady zřizovatelem do rukou předsedy školské rady, c) vznikem neslučitelnosti podle odstavce 2 věty třetí, d) v případě opakované neomluvené neúčasti na zasedání školské rady, pokud tak stanoví volební řád, nebo e) dnem, kdy byl do funkce člena školské rady zvolen nový člen v předčasných volbách podle odstavce 8 věty první, f) dnem, kdy zástupce pedagogických pracovníků přestane být v základním pracovně právním vztahu ke škole nebo u zákonných zástupců nezletilých žáků dnem, kdy přestane být tento nezletilý žák žákem školy.§ 168 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona.

O čem školská rada rozhoduje a k čemu se vyjadřuje?:

1. Školská rada:
 • a)vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
 • b)schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
 • c)schvaluje školní řád a navrhuje změny, je informována o stipendiích a schvaluje je,
 • d)schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků / toto je velké téma pro celý školní rok 2019/20, které vzešlo z vašich potřeb, hodnocení školy i potřeb všech kolegyň. Budeme rádi, když s námi budete spolupracovat na tom, jak a co je pro hodnocení dětí to podstatné a vypovídající.
 • e)podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
 • f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření k zlepšení hospodaření,
 • g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
 • h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
 • i) podává návrh na změnu ředitele,
2. Ředitel školy

1. Je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu tím není dotčeno.

2. O schválení dokumentů uvedených v odstavci 1 písm. b) až d) rozhodne školská rada do 14 dnů od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému pojednání do 14 dnů. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel/ majitel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání, nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty uvedené v odstavci 1 písm. b) až d) do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.

3.Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí, nebo svazkem obcí, plní úkoly zřizovatele podle odstavce 3 ten, kdo ustanovil ředitele školy do funkce, tedy majitel školy.

Volební řád:
 • 1. Členové se volí následovně: Třetinu z minimálního počtu jmenuje zřizovatel, třetinu pedagogický sbor (volbou na pedagogické radě) a třetinu volní zákonní zástupci (volbou na rodičovských schůzkách)
 • 2. Celkový počet členů je 6.
 • 3. Volební období trvá 3 roky a každý zástupce se může vzdát svého členství vždy před termínem plánovaného rodičovského setkání, své rozhodnutí odstoupit oznámí písemně školské radě. Volba nového člena pak proběhne v rámci rodičovského setkání (v případě rodiče), v případě pedagoga na následující pedagogické radě. V případě změny člena ze strany zřizovatele, oznámí nového člena majitel na rodičovském setkání.
 • 4. Nové volby proběhnou vždy jednou za 3 roky, dříve pouze v případě, že bude třeba doplnit některý z členů rady.
 • 5. Členství ve školské radě zaniká uplynutím funkčního období.
Funkce člena školské rady skončí před uplynutím funkčního období
 • a) vzdáním se funkce písemným prohlášením do rukou předsedy školské rady,
 • b) dnem doručení písemného odvolání jmenovaného člena školské rady zřizovatelem do rukou předsedy školské rady,
 • c) dnem jmenování do funkce ředitele školy,
 • d) v případě opakované neomluvené neúčasti na zasedání školské rady, nebo
 • e) dnem, kdy byl do funkce člena školské rady zvolen nový člen v předčasných volbách.
 • f) dnem, kdy zástupce pedagogických pracovníků přestane být v pracovněprávním vztahu ke škole nebo u zákonných zástupců nezletilých žáků, nebo studentů dnem, kdy přestane být tento nezletilý žák žákem či studentem školy.
Fakturace

Školy HLÁSEK-základní škola a mateřská škola,s.r.o.
U Kapličky 58, Hlásná Třebaň, 26718

IČO: 24296023
Datová schránka: z2ecp7i
Č.ú. MŠ a ZŠ: 77139/5500
Č.ú. Klub Hlásek, z.s:

2249014319/0800 (miniškolka, tábory, služby, kroužky)

RED-IZO: 691004358

Máte dotaz nebo nás chcete navštívit?
+420 777 568 562
Rovinská 96 (ZŠ a MŠ)
U Kapličky 58 (ZŠ/ sídlo společnosti)
Hlásná Třebaň 26718
Hlasek - logo skoly bile
crossmenuchevron-down