O ZÁKLADNÍ ŠKOLE

Žijeme to, co učíme a učíme to, co žijeme.

Vize

Chceme, aby děti odcházely s dobrými znalostmi, zdravým sebevědomím a osvojením sociálních dovedností.
Hlasek - Ikonka domecek nejmensi

Mise

Připravujeme děti na cestu, ne cestu pro děti.
Hlasek - Ikonka domecek nejmensi

Pedagogické poslání

Žijeme to, co učíme a učíme to, co žijeme. 
Hlasek - Ikonka domecek nejmensi

Pro koho je naše ZŠ

Do Hlásku přijímáme všechny děti, jejichž rodiče dávají svým dětem hranice, v rámci kterých zažívají důvěru i volnost. Rádi jsme partnery rodičům, kteří přemýšlejí především nad potřebami dítěte, ne jich samotných.

Pár slov úvodem

Majitelka: 
Veronika Vaculovičová

Hlásek byl založen pro rodiny, které chtějí od školy více než jen znalosti. Jsme školou, která poskytuje dětem prostředí, kde se mohou bezpečně rozvíjet a hledat své já.

Děti, které vyrostly v Hlásku, bývají platnými parťáky v každém kolektivu, mají kvalitní základy v sociální oblasti, umí přemýšlet v souvislostech a umí se učit.

Naším cílem je pracovat nejen s dítětem, ale s celou rodinou. Velký důraz klademe na partnerské vztahy, důvěru a otevřenost. Jsme pro rodiče, kteří se ptají, mají zájem o život ve škole, zapojují se do dění v Hlásku, dávají zpětnou vazbu a mají chuť se spolupodílet na vzdělávání jejich dítěte.

Vítán je každý, kdo je připraven dát dětem bezpečné hranice, svobodu a pocit zodpovědnosti.

Hlasek - Na cem stavime

Naše hodnoty

Kvalitní výuka

Náš tým tvoří lidé, kteří se rádi vzdělávají a objevují nové cesty, jak dětem zpřístupnit učivo zajímavou formou a zároveň v nich vzbuzovat touhu po objevování.
Hlasek - Ikonka domecek nejvetsi 01
Hlasek - Ikonka domecek nejvetsi 01

Spolupráce a důvěra

Důležitá je pro nás atmosféra partnerství, společná otevřená komunikace a kvalitní zpětná vazba. Navzájem se inspirujeme a nepřestáváme hledat nové cesty. Učíme se jeden od druhého, nebojíme se sdílet, co se daří, ale i nedaří. Pečujeme o vzájemnou důvěru.

Prostor pro objevování

Dáváme prostor pro zvídavost, radost, sny, nadšení, fantazii a vlastní cesty. Nabízíme příležitosti k rozvoji myšlení a hledání odpovědí.
Hlasek - Ikonka domecek nejvetsi 01
Hlasek - Ikonka domecek nejvetsi 01

Individuální přístup

Jsme tady pro každé dítě. Poskytujeme dětem prostor, aby každý mohl zjistit, v čem je dobrý a co by mohl rozvíjet, ať už bude lékařem, kuchařem, zedníkem, učitelem, sportovcem, vědcem nebo truhlářem.

Vnitřní motivace a smysluplnost učení

“Můžeš přivést koně k vodě, ale pít už musí sám.“ Učení je cesta: někdy je před námi rovinka, jindy nás čeká pěkný výšlap nebo překážka. Důležité je nevzdat se, když vidíme či hledáme smysl našeho putování. Vnitřní motivace je na nás.
Hlasek - Ikonka domecek nejvetsi 01
Hlasek - Ikonka domecek nejvetsi 01

Aktivní učení skrze zážitky

Každý zážitek nám nabízí možnost se učit, poznávat, chápat a prožívat. Zážitek může být i výzvou, která nás posune dále. UČENÍ JE ZÁŽITKEM, ZÁŽITEK JE UČENÍM.

Prostředí příznivé pro učení, práce s chybou

V prostředí příznivém pro učení se chyba stává příležitostí, přirozenou cestou k dalšímu učení. 
Je průvodním jevem úsilí o posun vpřed. 
Hlasek - Ikonka domecek nejvetsi 01
Hlasek - Ikonka domecek nejvetsi 01

Hranice a svoboda

Moje svoboda končí tam, kde začínají hranice druhých. Kriticky zkoumáme své názory a potřeby
v konfrontaci s názory a potřebami druhých.

Samostatnost a zodpovědnost

Připravujeme dětem prostředí příznivé pro učení, ve kterém si ověřují své dovednosti. Co mohu, zvládnu sám; pokud si nevím rady, řeknu si o pomoc či vím, kde ji vyhledám. Učím se nést zodpovědnost za své chování a přijímám případné následky.
Hlasek - Ikonka domecek nejvetsi 01
Hlasek - Ikonka domecek nejvetsi 01

Zdravé sebevědomí a respekt k druhým

Známe svoji hodnotu, umíme se postavit za sebe, ale i pomoci druhým. Umíme pracovat s dostupnými informacemi, vytvořit si svůj názor a zároveň naslouchat názorům druhých. Společně pracujeme na sebeúctě, přijetí a empatii.

Rodina, přátelství a odpočinek

Součástí školy je celá rodina. Dbáme na dobré vztahy a přátelství. Žijeme společné životní příběhy. Pečujeme o své zdraví, sportujeme, učíme se odpočívat a odhadnout své síly.
Hlasek - Ikonka domecek nejvetsi 01
Hlasek - Ikonka domecek nejvetsi 01

Angličtina jako přirozená součást výuky

Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem. We are learning for our future.

Smysluplné využívání moderních technologií

Umíme se bezpečně spojit se světem. Moderní technologie jsou pomocníkem při objevování a učení.
Hlasek - Ikonka domecek nejvetsi 01

Jak učíme?

Stručně, jasně a chytlavě popsat jednou větou, stejné délky pro všechny sloupce, protože kdo to má číst a vypadá to lépe.

Čtením a psaní ke kritickému myšlení (RWCT)

Lektor: 
Lada Sanvenero

Kritické myšlení?!

Slovo „kritický“ v nás často evokuje pocit chyby, něčeho negativního. Samo o sobě přitom pochází z řeckého slova „krino“, jehož význam se překládá jako „rozhodnout se“. Tato schopnost ovlivňuje naši budoucnost neustále, a to v mnoha oblastech každodenního života. To je v době, kdy jsme doslova zahlceni informacemi, stále náročnější. 

 

Proč kritické myšlení pokládám za důležité? V dnešní době lze jen těžko předvídat, jaké nároky budou na nás a především naše děti kladeny, v jejich budoucím životě, nejen tom profesním. Je zřejmé, že pouhá paměť není rovnocenná skutečnému myšlení, jelikož pamětí disponuje i počítač a mnohdy lepší než člověk. Proto, aby děti v dnešním světě uspěly, musí být schopny informace třídit, určovat, co je důležité, co spolu jak souvisí; myslet tvořivě a kriticky. Mají-li obstát a zvládnout řadu praktických dovedností, bez kterých tento druh myšlení není možný, musí se takový přístup rozvíjet již od dětství. V Hlásku se těmto dovednostem věnujeme především v dílnách čtení, s přesahem do jiných předmětů.  

 

„Kritické myšlení je klíčem kpravdě. 

 

 

 

Metoda profesora Hejného

Lektor: 
Pavla Polechová

Matematika je jen jedna, liší se přístupy a preference.

Matematika podle profesora Hejného nerovná se výuce podle učebnic týmu profesora Hejného - teoreticky je možné používat tyto učebnice a přesto podle Hejného neučit. Výchova ke vztahu k matematice v souladu s přístupem profesora Hejného totiž preferuje kvalitu a hloubku přemýšlení před rychlostí, rychlými úsudky, povrchností; upřednostňuje vlastní objevování na úkor výkladu.

Memorování postupů podle jakékoli učebnice, zdánlivě nesouvisejících faktů či vzorečků matematikou není, tou je naopak hledání souvislostí dítětem, propojování, zobecňování, konstrukce znalostí dítětem. Nepředepisujeme dětem, jak mají zaznamenávat řešení. Nedobrovolné zkoušení před tabulí neprovádíme, míváme problém naopak s tím, koho k tabuli pustit.

Metoda FIE

Lektor: 
Vendulka Myšková

FEUERSTEINOVO INSTRUMENTÁLNÍ OBOHACOVÁNÍ

Hlavním cílem instrumentálního obohacování je vedení jedince ke kvalitnějšímu a samostatnějšímu učení. Metoda instrumentálního obohacování prof. R. Feursteina (FIE) rozvíjí nejen v dětech kognitivní (poznávací) funkce – předpoklady myšlení. Tedy například soustředěné vnímání, schopnost brát v úvahu více než jeden zdroj informací, uvědomování si souvislostí, deduktivní a hypotetické myšlení. Používá při tom tzv. instrumenty, což jsou soubory pracovních listů, které učiteli umožňují kladení otázek použitelných nejen v daném pracovním listu, ale i ve zcela konkrétní situaci běžného života.

Děti se učí vnímat komunikaci nad problémem obecněji, takže i jeho řešení a nalezené souvislosti mohou využít pro orientaci ve vlastním životě i ve světě. Chyba poskytuje jak prostor pro komunikaci a posun vpřed, tak i možnost pracovat se svými emocemi (nepodléhat zklamání, budovat zdravé sebepojetí, nevzdávat se). Umožňuje také rozvinout schopnosti spolupráce a tolerance (vidím, jak přemýšlejí jiní) a schopnost pomoci druhému (nepředkládat hotové pravdy, ale volit otázky, které pomohou k řešení).

Motto: “Nechte mě chvilku…já si to rozmyslím.“

Učíme se zážitkem - Ven z lavice

Lektor: 
Barbora Macháčková

Je to jeden z nejúčinnějších způsobů učení – učení se vlastní zkušeností a zážitkem. Zapojení co nejvíce smyslů nám pomůže snadno si ze zkušenosti zapamatovat to podstatné, což se nám vybaví, když to potřebujeme.

Proč tuto metodu ráda používám? Přestávám být expertem, který “ví jak“ a stane se ze mě mentor, který vytváří dětem příležitost aktivně řešit úkoly v reálných nebo modelových situacích. 

Sleduji, jak děti přichází na různé strategie řešení problémů pomocí svých zkušeností z prožitých situací. Učí se odpovědnosti za výsledky svého učení. Vzniká mezi námi partnerský vztah. Při naší společné práci vznikají zajímavé a podnětné situace, u kterých ráda sleduji dětskou kreativitu a potenciál dětského myšlení.

Sfumato

Lektor: 
Stanislava Kozelková

Metoda Sfumato neboli Splývavé čtení si mě získalo svou hravostí. Při nácviku čtení je brán zřetel na dech, hlas, zrak i sluch. Dokonale rozlišuje grafickou i zvukovou podobu písmene. Zmíněná splývavost se využívá při nácviku čtení, kdy dítě hlásku drží, což zní „zpěvně“, a až při rozlišení následujícího písmena oba tvary spojí.

V této metodě se děti učí všechny čtyři tvary písmene zároveň (malé/velké, tiskací/psací). Něco nového se tak při nácviku čtení učí i pokročilejší čtenáři. Každým písmenem se metoda zabývá zpravidla týden. Technika respektuje individuální tempo čtení každého dítěte.

Z 5. třídy k předškolákům

Lektor: 
Kateřina Stránská

U nás je taková tradice, že paní učitelka, která má děti v předškolní třídě, s nimi odchází i do první třídy.
Z páté třídy pak přichází učitel do předškolní třídy. Můžeme si to dovolit vzhledem k potřebnému vzdělání našich učitelů a týmové práci všech kolegů.

Tím, že tým MŠ na rok vždy posílí někdo ze školy, se nám daří neztratit kontakt mezi kolegy. Sdílíme tak to, jak nám výuka funguje, dobrou praxi a vzájemně se inspirujeme.

Na tomto systému je skvělé, že předškoláky učitel zná, což mu ušetří spoustu času v první třídě, může se tak soustředit na podporu sociálních dovedností a výuka jde jako po másle.

Začít spolu

Lektor: 
Lída Janišová

Při práci s dětmi zapojuji prvky programu "Začít spolu", neboť ladí s nastavením Hlásku i mou učitelskou intuicí.


Co si tedy pod "Začít spolu" představit? To velmi dobře shrnují sami garanti tohoto programu: "Vzdělávací program Začít spolu nabízí prostor, ve kterém se děti učí samostatně myslet, kde chyba je přirozenou součástí procesu učení stejně jako zodpovědnost za sebe sama a svoji práci."


Hlavní principy programu Začít spolu: - učení v souvislostech a propojení s reálným životem jedním tématem se zabýváme po určitý čas a nahlížíme ho skrze různé předměty (např. téma "Rodina" z pohledu Člověk a svět, ČJ, AJ, VV, HV, M) - chyba je prostředek k učení co nového mě chyba "naučila", co mám příště udělat jinak? - převládá aktivita dítěte vrstevnické učení, skupinová práce i schopnost jednotlivce vybrat si z nabídky či stanovit si svůj cíl v učivu

Pedagogická asistence

Asistenti:
Lenka Holakovská, Klára Vejvodová, Barbora Macháčková, Michaela Javůrková-Reiterová

Jsme učiteli partnerem a dětem průvodcem. Naším hlavním úkolem je pomoci dítěti, aby "to" dokázalo samo. Spoluvytváříme přátelské klima ve třídě a poskytujeme učiteli další vhled. Kde je potřeba, pracujeme s dítětem individuálně nebo v menší skupině.

Podporu od nás dostávají i děti, které mají problém v komunikaci, s přizpůsobením se novým okolnostem, s dodržováním pravidel nebo s plněním povinností. Pomáháme dětem s postupným získáváním jistoty a sebedůvěry.

Jsme v úzkém kontaktu s rodiči. Podílíme se na výuce i na její přípravě. Spolupracujeme s poradenským centrem a s pedagogicko-psychologickou poradnou. Zajišťujeme lehčí průběh hodiny zvláště při činnostních metodách, kterými se na této škole děti učí nejčastěji. Důležitá je pro nás především důvěra dětí. I proto s nimi většina z nás tráví také odpoledne ve družině, kde je možné mimo řízenou činnost se vzájemně lépe poznat.

Asistenti pedagoga

Fakturace

Školy HLÁSEK-základní škola a mateřská škola,s.r.o.
U Kapličky 58, Hlásná Třebaň, 26718

IČO: 24296023
Datová schránka: z2ecp7i
Č.ú. MŠ a ZŠ: 77139/5500
Č.ú. Klub Hlásek, z.s:

2249014319/0800 (miniškolka, tábory, služby, kroužky)

RED-IZO: 691004358

Máte dotaz nebo nás chcete navštívit?
+420 777 568 562
Rovinská 96 (ZŠ a MŠ)
U Kapličky 58 (ZŠ/ sídlo společnosti)
Hlásná Třebaň 26718
Hlasek - logo skoly bile
apartmentstorecartmustachebullhorncrossmenuchevron-down