O MATEŘSKÉ ŠKOLE

Žijeme to, co učíme a učíme to, co žijeme

Vize

Chceme, aby děti odcházely s dobrými znalostmi, zdravým sebevědomím a osvojením sociálních dovedností.
Hlasek - Ikonka domecek nejmensi

Mise

Připravujeme děti na cestu, ne cestu pro děti.
Hlasek - Ikonka domecek nejmensi

Pedagogické poslání

Žijeme to, co učíme a učíme to, co žijeme.
Hlasek - Ikonka domecek nejmensi

Pro koho je naše MŠ

Do Hlásku přijímáme všechny děti, jejichž rodiče dávají svým dětem hranice, v rámci kterých zažívají důvěru i volnost. Rádi jsme partnery rodičům, kteří přemýšlejí především nad potřebami dítěte, ne jich samotných.

Pár slov úvodem

Majitelka: 
Veronika Vaculovičová

Hlásek byl založen pro rodiny, které chtějí od školy více než jen znalosti. Jsme školou, která poskytuje dětem prostředí, kde se mohou bezpečně rozvíjet a hledat své já.

Děti, které vyrostly v Hlásku, bývají platnými parťáky v každém kolektivu, mají kvalitní základy v sociální oblasti, umí přemýšlet v souvislostech a umí se učit.

Naším cílem je pracovat nejen s dítětem, ale s celou rodinou. Velký důraz klademe na partnerské vztahy, důvěru a otevřenost. Jsme pro rodiče, kteří se ptají, mají zájem o život ve škole, zapojují se do dění v Hlásku, dávají zpětnou vazbu a mají chuť se spolupodílet na vzdělávání jejich dítěte.

Vítán je každý, kdo je připraven dát dětem bezpečné hranice, svobodu a pocit zodpovědnosti.

hlásek

Naše hodnoty

Kvalitní výuka

Náš tým tvoří lidé, kteří se rádi vzdělávají a objevují nové cesty, jak dětem zpřístupnit učivo zajímavou formou a zároveň v nich vzbuzovat touhu po objevování.
Hlasek - Ikonka domecek nejmensi
Hlasek - Ikonka domecek nejmensi

Spolupráce a důvěra

Důležitá je pro nás atmosféra partnerství, společná otevřená komunikace a kvalitní zpětná vazba. Navzájem se inspirujeme a nepřestáváme hledat nové cesty a způsoby. Učíme se jeden od druhého, nebojíme se sdílet, co se daří, ale i nedaří. Pečujeme o vzájemnou důvěru.

Prostor pro objevování

Dáváme prostor pro zvídavost, radost, sny, nadšení, fantazii a vlastní cesty. Nabízíme příležitosti k rozvoji myšlení a hledání odpovědí.
Hlasek - Ikonka domecek nejmensi
Hlasek - Ikonka domecek nejmensi

Individuální přístup

Jsme tady pro každé dítě. Dáváme prostor, aby každý mohl zjistit, v čem je dobrý a co by mohl rozvíjet, ať už bude lékařem, kuchařem, zedníkem, učitelem, sportovcem, vědcem nebo truhlářem.

Vnitřní motivace a smysluplnost učení

“Můžeš přivést koně k vodě, ale pít už musí sám.“ Učení je cesta: někdy je před námi rovinka, jindy nás čeká pěkný výšlap nebo překážka. Důležité je nevzdat se a musíme vidět nebo alespoň hledat smysl našeho putování. Vnitřní motivace je na nás.
Hlasek - Ikonka domecek nejmensi
Hlasek - Ikonka domecek nejmensi

Aktivní učení skrze zážitky

Každý zážitek nám nabízí možnost se učit, poznávat, chápat a prožívat. Zážitek může být i výzvou, která nás posune dále. UČENÍ JE ZÁŽITKEM, ZÁŽITEK JE UČENÍM.

Bezpečné prostředí a práce s chybou

Přiznat chybu chce velkou odvahu. V bezpečném prostředí se však chyba stává příležitostí. Chyba je přirozenou cestou k učení, je průvodním jevem úsilí o posun vpřed. Nebojme se chyb, učme se obhájit svůj názor.
Hlasek - Ikonka domecek nejmensi
Hlasek - Ikonka domecek nejmensi

Hranice a svoboda

Svoboda končí tam, kde začínají hranice druhých. Kriticky zkoumáme své názory a potřeby v konfrontaci s názory a potřebami druhých.

Samostatnost a zodpovědnost

Připravujeme dětem bezpečné prostředí, ve kterém si ověřují své dovednosti. Co mohu, zvládnu sám; pokud si nevím rady, řeknu si o pomoc či vím, kde ji vyhledám. Učím se nést zodpovědnost za své chování a přijímám případné následky.
Hlasek - Ikonka domecek nejmensi
Hlasek - Ikonka domecek nejmensi

Zdravé sebevědomí a respekt k druhým

Známe svoji hodnotu, umíme se postavit za sebe, ale i pomoci druhým. Umíme si vytvořit svůj názor a zároveň pracovat s dostupnými informacemi. Společně pracujeme na sebeúctě, přijetí a empatii.

Rodina, přátelství a odpočinek

Součástí školy je celá rodina. Dbáme na dobré vztahy a přátelství. Žijeme společné životní příběhy. Pečujeme o své zdraví, sportujeme, učíme se odpočívat a odhadnout své síly.
Hlasek - Ikonka domecek nejmensi
Hlasek - Ikonka domecek nejmensi

Angličtina jako přirozená součást výuky

Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem. We are learning for our future.

Jak se dětem věnujeme?

Stručně, jasně a chytlavě popsat jednou větou, stejné délky pro všechny sloupce, protože kdo to má číst a vypadá to lépe.

Výuka AJ, Začít spolu a Learning stories

Lektor:  
Klára Ocilková

Anglický jazyk

I nejmenší děti se mohou v Hlásku seznamovat s anglickým jazykem, který přirozeně zapojujeme do každodenních činností v mateřské škole, což je hlavní princip využití metody CLIL.

Začít spolu

Vzdělávací program Začít spolu nás inspiruje zejména svými principy, které vycházejí z moderních poznatků pedagogické a psychologické vědy. Mezi ně patří: podnětné prostředí, individuální přístup ke každému dítěti, integrované učení hrou a aktivní účast rodiny, kterou vnímáme jako primárního a nezastupitelného partnera ve výchově a vzdělávání dětí.

Learning Stories

V mateřské škole využíváme metodu Learning Stories jako jeden z diagnostických nástrojů, který nám umožňuje plánovat pro děti aktivity, jež vychází z jejich zájmů, silných stránek a dosavadních úspěchů v učení. Jedná se o první dětskou zkušenost se slovním (a obrázkovým) hodnocením, které si děti zakládají do svých portfolií již od 2 let.

 

Vzdělávání dětí od dvou let, Začít spolu a Learning stories

Lektor: 
Margaréta Roučová

Vzdělávání dětí od dvou let

Při vzdělávání nejmenších dětí primárně navazujeme na péči o dítě v rodině a vhodně ji doplňujeme. Poskytujeme dětem pravidelný režim, který u dětí přispívá k pocitům jistoty a bezpečného zázemí. Vzdělávací nabídka je uspořádaná tak, aby vyhovovala všem dětem různého věkového složení. S dětmi pracujeme skupinově, ale i individuálně se zaměřením na rozvoj těch oblastí dítěte, které je potřeba podporovat a stimulovat.

Předškoláci a přechod do 1. třídy

Lektor:  
Stanislava Kozelková
Příprava předškoláků je jedním z nejdůležitějších cílů a úkolů vzdělávání v naší mateřské škole. V rámci výuky se snažíme děti zdokonalovat a vzdělávat ve všech dovednostech. Mezi které patří především dobré komunikační dovednosti, zvládání jemné a hrubé motoriky, grafomotoriky, zrakového, sluchového vnímání, logického myšlení, orientaci v čase a prostoru,osvojení předmatematických představ.

Samozřejmostí jsou pro nás propracované postupy a metody výuky, zaměřené na podporu možnosti pracovat samostatně i v týmu, schopnost vyjádřit a obhájit si vlastní myšlenku či názor a schopnost soustředit se na práci. Prioritou je pro nás především být dětem průvodcem a rádce.

Matematika metodou Prof. Hejného

Lektor:  
Pavla Polechová
Vztah k matematice budujeme od mateřské školy. Naše pojetí Hejného matematiky v MŠ nepřipravuje děti jen na zvládání Hejného matematiky ve škole základní - náš záběr je širší. Chceme, aby si dítě pod tímto slovem představovalo vlastní aktivitu, tvořivost a objevování, aby zabývání se matematikou bylo zábavou. Proto v souladu s principy Hejného metody nezasahujeme do myšlenkových procesů dítěte a v MŠ maximálně využíváme čas i pro spontánní hru s pomůckami, které již samy vybízejí k tvořivosti, přemýšlení, porovnávání, přiřazování, třídění. Je fascinující pozorovat znovu a znovu, jak děti objevují a vytvářejí vlastní logický systém. Snímek z naší MŠ  je ilustrace k 11. dílu (Práce s daty) seriálu Matematika - Jak učit děti s radostí, který vycházel na podzim 2015 v MF Dnes 

Děti ve věku 3 roky a 9 měsíců až 4 roky a 3 měsíce spontánně řadí obrázky podle barev. Později samy přidají řazení v druhém rozměru – podle tvarů. Tento proces neurychlujeme.

Aktivity se speciálními pomůckami pak pomáhají dětem uchopit číslo, a to nejen jako počet předmětů nebo jako počet kroků, ale například i jako délku. Inspirujeme se pracemi i dalších osobností jako Maria Montessori, Catherine Stern, Jo Boaler; účastníme se diskuzí s vynikajícími pedagogy, sledujícími současný výzkum v oblasti kognitivních neurověd, který díky moderním zobrazovacím metodám umožňuje lépe přemýšlet o tom, jak se již nejmenší děti zmocňují matematiky.

Čtení s nečtenáři

Lektor:  
Martina Koutská

V Hlásku jsem si rozšířila vzdělání o asistenční kurz a kurz čtení s nečtenáři. S dětmi ve školce čtu každý den. Buď si děti samy vyberou knížku, kterou jim přečtu, nebo čteme knížku podle tématu týdne, se kterou dále pracujeme.

Práce s textem probíhá různě, velmi často s pomocí obrázků. Děti se podle obrázků snaží uhádnout, o čem knížka bude, ještě než si ji přečteme, nebo si přečteme text a děti mají za úkol seřadit kartičky s obrázky podle časové posloupnosti. Někdy si přečteme z knížky jenom část a bavíme se s dětmi o tom, jak by příběh mohl dopadnout. Mým hlavním cílem je přivést děti ke čtení a přemýšlení o knížkách zábavnou cestou.

„Kniha ke čtení není ta, která přemýšlí za vás, ale kniha, která vás donutí přemýšlet.“

Individuální práce s dětmi

Lektor: 
Blanka Císařová
Vzdělávací program Začít spolu nás inspiruje zejména svými principy, které vycházejí z moderních poznatků pedagogické a psychologické vědy. Mezi ně patří: podnětné prostředí, individuální přístup ke každému dítěti, integrované učení hrou a aktivní účast rodiny, kterou vnímáme jako primárního a nezastupitelného partnera ve výchově a vzdělávání dětí.

V mateřské škole využíváme metodu Learning Stories jako jeden z diagnostických nástrojů, který nám umožňuje plánovat pro děti aktivity, jež vychází z jejich zájmů, silných stránek a dosavadních úspěchů v učení. Jedná se o první dětskou zkušenost se slovním hodnocením, které si děti zakládají do svých portfolií již od 2 let.

Začít spolu

Lektor:  
Jméno  Lektora
Vzdělávací program Začít spolu nás inspiruje zejména svými principy, které vycházejí z moderních poznatků pedagogické a psychologické vědy. Mezi ně patří: podnětné prostředí, individuální přístup ke každému dítěti, integrované učení hrou a aktivní účast rodiny, kterou vnímáme jako primárního a nezastupitelného partnera ve výchově a vzdělávání dětí.

V mateřské škole využíváme metodu Learning Stories jako jeden z diagnostických nástrojů, který nám umožňuje plánovat pro děti aktivity, jež vychází z jejich zájmů, silných stránek a dosavadních úspěchů v učení. Jedná se o první dětskou zkušenost se slovním hodnocením, které si děti zakládají do svých portfolií již od 2 let.

Logopedie a práce s dětmi s IVP

Lektor: 
Jméno a Příjmení, Jméno a Příjmení, Jméno a Příjmení
Vzdělávací program Začít spolu nás inspiruje zejména svými principy, které vycházejí z moderních poznatků pedagogické a psychologické vědy. Mezi ně patří: podnětné prostředí, individuální přístup ke každému dítěti, integrované učení hrou a aktivní účast rodiny, kterou vnímáme jako primárního a nezastupitelného partnera ve výchově a vzdělávání dětí.

V mateřské škole využíváme metodu Learning Stories jako jeden z diagnostických nástrojů, který nám umožňuje plánovat pro děti aktivity, jež vychází z jejich zájmů, silných stránek a dosavadních úspěchů v učení. Jedná se o první dětskou zkušenost se slovním hodnocením, které si děti zakládají do svých portfolií již od 2 let.

Asistenti pedagoga

Fakturace

Školy HLÁSEK-základní škola a mateřská škola,s.r.o.
U Kapličky 58, Hlásná Třebaň, 26718

IČO: 24296023
Datová schránka: z2ecp7i
Č.ú. MŠ a ZŠ: 77139/5500
Č.ú. Klub Hlásek, z.s:

2249014319/0800 (miniškolka, tábory, služby, kroužky)

RED-IZO: 691004358

Máte dotaz nebo nás chcete navštívit?
+420 777 568 562
Rovinská 96 (ZŠ a MŠ)
U Kapličky 58 (ZŠ/ sídlo společnosti)
Hlásná Třebaň 26718
Hlasek - logo skoly bile
apartmentstorecartmustachebullhorn