Péče o děti se speciálními potřebami

V MŠ Hlásek se aktivně zaměřujeme na práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, využíváme celou řádu forem a procesů a podpory pro zajištění optimálního rozvoje každého dítěte. 

Přizpůsobení tempa, volba činností a pomoc asistenta (i v případě, že není dítěti doporučen) – volba činností a typu úkolů, které učitel nabízí žákům, žák má možnost využít podpory asistenta, nabízí rozvíjející a gradované úlohy pro žáky nadané, respektování odlišných stylů hry a učení jednotlivých dětí. 

Plán pedagogické podpory – pokud dítě, zejména v předškolním roce, potřebuje větší pedagogickou podporu, je vypracován Plán pedagogické podpory. Např. pokud využívá podpůrnou třídu a péči speciálního pedagoga – např. grafomotorická cvičení, logopedická cvičení, individuální lekce FIO. PLPP sestavuje třídní učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího předmětu za pomoci výchovného poradce. PLPP má písemnou podobu. Před jeho zpracováním budou probíhat rozhovory s jednotlivými vyučujícími, s cílem stanovení např. metod práce s žákem, způsobů kontroly osvojení znalostí a dovedností. Výchovný poradce stanoví termín přípravy PLPP a organizuje společné schůzky s rodiči, pedagogy, vedením školy i žákem samotným. 

Poradenská pomoc školy

školní psycholog, speciální pedagog, logoped nebo školského poradenského zařízení 

Individuální vzdělávací plán – stanoví po konzultaci a doporučení ŠPZ učiteli a rodiči úpravu organizace, obsahu, hodnocení, forem a metod vzdělávání. Doporučení dále stanovuje: Výuku předmětů speciálně pedagogické péče – nejběžněji znakový jazyk, komunikační a řečovou výchovu apod. 

Pedagogickou intervenci - slouží k posílení výuky u dětí v těch oborech, kde žák selhává (jazyk, grafomotorika, kognitivní funkce), časová dotace slouží také na podporu výuky českého jazyka jako jazyka cizího, na podporu přípravy žáků na školu, využíváme ji také na péči školního psychologa (reflexe průběhu učení, trénink relaxačních metod, učebních strategií), je možné hodiny využít pro práci s klimatem tříd (projektivní hry se školním psychologem), se sociálními vztahy ve třídách, případně pro posílení prevence rizikového chování ve školách. 

Použití kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a speciálních učebních pomůcek 

Využití konzultací odborníků v rámci služeb školy: 
  • školní psycholog a výchovný poradce, který je ve škole 2 dny v týdnu 
  • speciální pedagog, který poskytuje speciálně pedagogickou péči v rámci podpůrné třídy podle potřeby žáků 
  • logopedický preventista 
  • speciální pedagožka se zaměřením na grafomotoriku a arteterapii, která poskytuje konzultace a plánuje grafomotorická cvičení a arteterapeutická sezení podle potřeby žáků 
Přizpůsobení výuky pro žáky mimořádně nadané

IVP mimořádně nadaného žáka sestavuje třídní učitel ve spolupráci s učiteli vyučovacích předmětů, ve kterých se projevuje mimořádné nadání žáka, s výchovným poradcem a školským poradenským zařízením.  

Podpůrná opatření jsou následující: 
  • vzdělávání skupiny mimořádně nadaných žáků (samostatné čtení, pregramotnost v matematice formou seznamování s prostředími Hejného matematiky apod.) 
  • občasné (dočasné) vytváření skupin pro vybrané předměty s otevřenou možností volby na straně žáka
  • obohacování vzdělávacího obsahu, zadávání specifických úkolů, projektů 

Fakturace

Školy HLÁSEK-základní škola a mateřská škola,s.r.o.
U Kapličky 58, Hlásná Třebaň, 26718

IČO: 24296023
Datová schránka: z2ecp7i
Č.ú. MŠ a ZŠ: 77139/5500
Č.ú. Klub Hlásek, z.s:

2249014319/0800 (miniškolka, tábory, služby, kroužky)

RED-IZO: 691004358

Máte dotaz nebo nás chcete navštívit?
+420 777 568 562
Rovinská 96 (ZŠ a MŠ)
U Kapličky 58 (ZŠ/ sídlo společnosti)
Hlásná Třebaň 26718
Hlasek - logo skoly bile
crossmenuchevron-down