Poradenské pracoviště

Pomáháme dětem a učitelům překonat překážky

S čím pomůžeme?

Naše poradenské centrum tvoří speciální pedagog, psycholog a metodik prevence.

Pomoc v situaci XY

Speciální pedagog a výchovný poradce: 
Lada Sanvenero

Speciální pedagog je k dispozici dětem, kolegům i rodičům. Pečuje o děti se speciálními vzdělávacími potřebami, v případě, kdy bylo dítěti doporučeno vzdělávání podle IVP (individuálního vzdělávacího plánu), či bez něho.  S ohledem na potřeby dítěte provádí, eventuálně zajišťuje krátkodobé i dlouhodobé individuální či skupinové práce s dítětem (speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činnosti nápravné, kompenzační, stimulační), zaměřené na posilování schopností a dovedností v jednotlivých oblastech vnímání. Provádí depistáž (cílené vyhledávání) a základní diagnostiku různých oslabení vnímání, které mohou vést k poruchám učení. Ve spolupráci s učitelem, rodinou, poradnou vytyčuje hlavní problémy dítěte, podílí se na nastavení, vyhodnocování úpravách IVP či PLPP,  komunikuje s poradenskými zařízeními jako PPP nebo SPC.

Je v úzkém kontaktu se školním psychologem a metodikem prevence, spolupracuje s učiteli i asistenty pedagoga a s rodinou dítěte. Vede dokumentaci, nakupuje, eviduje a stará se o pomůcky a odbornou literaturu.  Je schopen doporučit a zprostředkovat kontakty na další odborníky či poradenská zařízení.  

Metodik prevence

Metodik prevence: 
Klára Horáková

Metodik prevence tvoří  programy pro celou školu, ať už je to prevence šikany, bezpečný pohyb v kyberprostoru, předcházení nežádoucím sociálním jevům. Organizuje další kreativně pojaté programy primární prevence, třeba pod hlavičkou divadelního souboru  Divadelta, Linky bezpečí atd., zve je přímo do školy nebo navštěvuje s dětmi různé akce. Pořádá rodičovské kavárny, kam zve odborníky na vybraná témata související s výchovou a vzděláváním, a kde je prostor pro rodiče sdílet a klást palčivé otázky. 

Metodik prevence

Logoped a surdoped: 
Alici Kukolová

Metodik prevence tvoří  programy pro celou školu, ať už je to prevence šikany, bezpečný pohyb v kyberprostoru, předcházení nežádoucím sociálním jevům. Organizuje další kreativně pojaté programy primární prevence, třeba pod hlavičkou divadelního souboru  Divadelta, Linky bezpečí atd., zve je přímo do školy nebo navštěvuje s dětmi různé akce. Pořádá rodičovské kavárny, kam zve odborníky na vybraná témata související s výchovou a vzděláváním, a kde je prostor pro rodiče sdílet a klást palčivé otázky. 

Komu pomáháme?

Dětem

Nápravy a reedukace v oblasti čtení a psaní. Začlenění do kolektivu. Řešení konfliktů. Hledání vhodných učebních stylů. Podpora silných stránek. Rozvíjení sociálních dovedností.
Hlasek - Ikonka domecek nejmensi

Kolegům


Hledání cest k efektivnímu učení. Programy na podporu třídní dynamiky. Nastavení a evaluace IVP. Depistáž a základní diagnostika dítěte/třídy.

Hlasek - Ikonka domecek nejmensi

Rodičům

Když si se svým dítětem nevíte rady. Dítě není ve škole spokojené. Když máte dojem, že to dítěti ve škole "nejde". Podpora rodin ve složité životní situaci.
Hlasek - Ikonka domecek nejmensi

Pedagogická terminologie, aneb co je co? 

Plán pedagogické péče
Plán pedagogické péče (PLPP) je podpůrné opatření 1. stupně. Plán představuje určitou minimální úpravu metod, organizace, hodnocení vzdělávání a zpracovává ho škola ve chvíli, kdy nepostačuje samotné zohlednění individuálních potřeb dítěte. Slouží například k podpoře vzdělávání dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami ve vyučovacích předmětech, kde je třeba posílit jeho vzdělávání, ke kompenzaci nedostatečné domácí přípravy na výuku, k rozvoji učebního stylu žáka, ale i v případě výrazných obtíží v chování, které mají dopad na výuku, zajištění bezpečného prostředí. Samotné opatření se realizuje prostřednictvím Pedagogické intervence (PI) na základě potřeb konkrétního dítěte. Může probíhat přímo v hodině v podobě např. dopomoci s rozfázováním úkolu, individuální pomoc s plněním úkolů, poskytnutí více času, kontrola pozornosti během vyučování, či po vyučování formou cílených „podpor“ zaměřených na splnění úkolů, osvěžení či upevnění učiva, rozvíjení klíčových kompetencí k učení a k řešení problémů atd. Na vytvoření a následném plnění PLPP spolupracuje učitel/é dítěte, případně asistent pedagoga, Školní poradenské pracoviště (ŠPP) - speciální pedagog, psycholog, metodik prevence, dítě a jeho rodiče. V případě, kdy k naplnění vzdělávacích potřeb dítěte nepostačuje poskytování podpůrných opatření 1. stupně (PLPP), doporučí škola rodičům návštěvu Školského poradenského zařízení (ŠPZ) za účelem posouzení jeho speciálních vzdělávacích potřeb. Právě rodič, jakožto zákonný zástupce dítěte, může jako jediný požádat ŠPZ (PPP, SPC) o vyšetření dítěte. Žádost odesílá ideálně po konzultaci s učitelem dítěte, případně po poradě se Školním poradenským pracovištěm. Škola, respektive učitel/é dítěte následně vyplní školní dotazník pro účely co nejefektivnější poradenské diagnostiky.  
Individuální vzdělávací plán
Individuální vzdělávací plán (IVP) je podpůrným opatřením 2. - 5. stupně. Škola se jím řídí na základě vyšetření v některém ze Školních poradenských zařízení (ŠPZ), tj. Pedagogicko psychologická poradna (PPP), či Speciálně pedagogické centrum (SPC), nastavuje jednotlivá opatření v návaznosti a v souladu s doporučením ŠPZ a s písemným souhlasem zákonného zástupce. Ve většině případů vzdělávání formou IVP předchází podpůrné opatření 1. stupně, v podobě Plánu pedagogické podpory (viz.PLPP). IVP je pomůckou k lepšímu využití a rozvoji předpokladů dítěte. Umožňuje dítěti pracovat podle jeho schopností a vlastním tempem bez ohledu na učební osnovy. Smyslem IVP není dávat nálepky, stanovovat diagnózy či hledat úlevy, ale určit aktuální úroveň schopností a dovedností dítěte, na níž může začít pracovat, a najít možnosti, jak tuto úroveň posunout dál. IVP zároveň reflektuje, jaké možnosti podpory může nabídnout dítěti jeho škola. Základem dobře sestaveného IVP je stanovení zcela konkrétních cílů, na které bychom se chtěli v daném školním roce u dítěte zaměřit, čeho chceme dosáhnout. Na vytvoření i následném plnění IVP spolupracují všechny zúčastněné strany, tedy učitel dítěte, asistent pedagoga, Školní poradenské pracoviště (ŠPP) - speciální pedagog, psycholog, metodik prevence, ŠPZ, dítě a jeho rodiče. Samotné doporučení má několik částí. Popisuje podpůrná opatření (PO) v jednotlivých oblastech – jaké metody je vhodné použít, doporučení pro organizaci výuky ve škole i mimo ni, míru personální pedagogické podpory, tedy podporu a výši úvazku asistenta pedagoga (AP), speciálního pedagoga, školního psychologa, dalšího pedagogického pracovníka. Doporučení může také stanovit výši, konkrétní počet hodin podpory ( 1- 4 hodiny/týdně), ty jsou po odsouhlasení IVP jak pro pracovníky školy, tak pro žáka a rodiče závazné. Realizují se během Předmětu speciálně pedagogické péče (PSPP), péče pro děti jsou zaměřeny na oblast grafomotoriky, logopedických obtíží, řečové výchovy, nácviku sociální komunikace, zrakové stimulace apod. Ty zajišťuje speciální pedagog, učitel s rozšířenou speciálně pedagogickou kompetencí, psycholog. Poradna může dítěti také „přiznat“ kompenzační pomůcku v podobě úpravy prostředí, speciálních učebnic, softwarového vybavení, atd. Jestliže jsou opatření doporučená poradnou dlouhodobě nedostatečná či neúčinná, může škola a případně i zákonný zástupce, požádat ŠPZ o revizi Doporučení ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. Do doby vydání závěrů revize platí původní doporučení vydané příslušným ŠPZ. IVP je závazné nejen pro dítě a pro školu, jeho cíle se podpisem zavazují plnit i rodiče. V případě potřeby je možné „vážnost“ a důležitost plnění IVP posílit kontraktem s rodiči. Ti by měli být zapojeni do přípravy IVP, seznámeni se stávající situací a perspektivou dítěte, a být tak spoluodpovědní za výsledky společné práce. Podíl rodičů může mít různou formu – pravidelná domácí příprava, dopomoc v přípravě na školu, úprava podmínek pro přípravu, pravidelná komunikace se školou, zajištění odborného vyšetření …  
Pedagogická intervence
Slouží k posílení výuky u dětí v těch oborech, kde žák selhává (jazyk, garfomotorika, kognitivní fukńkce), časová dotace slouží také na podporu výuky českého jazyka jako jazyka cizího, na podporu přípravy žáků na školu, využíváme ji také na péči školního psychologa (reflexe průběhu učení, trénink relaxačních metod, učebních strategií), je možné hodiny využít pro práci s klimatem tříd (projektivní hry se školním psychologem), se sociálními vztahy ve třídách, případně pro posílení prevence rizikového chování ve školách. 
Přizpůsobení výuky pro žáky mimořádně nadané
IVP mimořádně nadaného žáka sestavuje třídní učitel ve spolupráci s učiteli vyučovacích předmětů, ve kterých se projevuje mimořádné nadání žáka, s výchovným poradcem a školským poradenským zařízením. Podpůrná opatření jsou následující: 

vzdělávání skupiny mimořádně nadaných žáků (samostatné čtení, pregramotnost v matematice formou seznamování s prostředími Hejného matematiky apod.) 


občasné (dočasné) vytváření skupin pro vybrané předměty s otevřenou možností volby na straně žáka. Obohacování vzdělávacího obsahu, zadávání specifických úkolů, projektů 
Fakturace

Školy HLÁSEK-základní škola a mateřská škola,s.r.o.
U Kapličky 58, Hlásná Třebaň, 26718

IČO: 24296023
Datová schránka: z2ecp7i
Č.ú. MŠ a ZŠ: 77139/5500
Č.ú. Klub Hlásek, z.s:

2249014319/0800 (miniškolka, tábory, služby, kroužky)

RED-IZO: 691004358

Máte dotaz nebo nás chcete navštívit?
+420 777 568 562
Rovinská 96 (ZŠ a MŠ)
U Kapličky 58 (ZŠ/ sídlo společnosti)
Hlásná Třebaň 26718
Hlasek - logo skoly bile
bubblebullhorncrossmenuchevron-down