Sfumato

Metodu Sfumato® sestavila Mária Navrátilová, která se metodě věnuje více než 40 let. Od 80. let aktivně vede semináře, kde účastníky, společně se svým týmem, seznamuje s touto metodou. Více o autorce http://www.sfumato.cz/autorka-metodiky-sfumato.html

Metoda Sfumato® pracuje se zrakem, dechem, hlasem a sluchem.  Žáci jsou od počátku vedeni k hlasitému projevu. Každé písmeno je tvořeno se silným vnitřním nábojem. Při jeho čtení si dítě jakoby drží hlásku, což zní „zpěvně“ a jen co rozliší následující písmeno, vázaně ho přidá k předchozímu. „Přes pomalou expozici jednotlivých hlásek a správnou intonaci se vytvoří dokonalé přiřazení znaku ke zvuku (písmene k hlásce). Zrychlováním celého procesu dochází k postupnému zkracování jednotlivých hlásek. Technika Splývavého čtení vytváří časoprostor pro volbu tempa (rychlosti) čtení, protože to si určuje centrální nervový systém podle rychlosti zpracování všech zpětných vazeb, které při čtení nastávají. Technika respektuje individuální tempo čtení každého žáka, přičemž konečný výsledek je stejný u všech dětí - říkáme mu efektivní čtení, tedy čtení s porozuměním,“ Metodika Sfumato – Splývavé čtení, Mária Navrátilová. Sfumato - Splývavé čtení - eshop učebnice a vyučovací pomůcky (online). Copyright © 2019 (cit. 3.8.2021). Dostupné z http://www.vyukove-materialy.cz/metodika-sfumato

Zajímavostí metodiky Sfumato neboli Splývavého čtení je výuka pořadí písmen. Žáci se nejprve učí písmena O,S, B, U, A, která se čtou izolovaně. Jsou hlasově i tvarově velmi odlišná, tak aby je žáci nezaměnili s jinými tvary a dokonale si je osvojili. Každému písmenu je věnován celý týden. Pořadí písmen je promyšleně sestavené, aby bylo použito co nejvíce možných protikladů (tvar, ale i způsob vytváření písmene - tón/zvuk/tlačeně).

Postupně se pokračuje k dalším z 15 písmen v přesném pořadí: L,M,E,I,P,N,T,K,V,D. „Vyvození každého písmene a hlásky se začíná důsledným hlasovým nácvikem se silou, délkou a zabarvením, při zapojení zraku a při kontrole sluchem. Písmeno žáci poznávají všemi smysly. Učitel využívá mezipředmětové vztahy, zařazuje prvek pohybový, literární, výtvarný a dramatický. Důležitá je i činnostní výchova (využití hmatu, rozvíjení motoriky rukou), která podporuje poznávání písmene a jeho části a žáci ho mohou vnímat z každého úhlu – modelují ho, skládají, písmena obtahují, dopisují chybějící části, hrají si s terčem, kostkami, tabulkami, mariášovými kartami, čtou hromadně z tabule.“

Do výuky písmen zařazujeme také činnosti, které žáci prožívají hravou formou. Například u písmene O začínáme ostrovem, na kterém se zabydlují zvířátka opice, ovečka, chodíme okolo ostrova, otevíráme oči…, při poznávání písmene B – z bublifuku vyfukují bubliny, hrajeme si na bubeníky, baletky, bankéře, dostaneme balík, pečeme buchty, nafukujeme balónky, u písmene U tvoříme účesy, ulity, tvoříme ulice, kde bydlí údržbář, uklízečka, učitel apod.

„Ve druhém kroku metodiky se přechází na syntézu dvou hlásek a písmen SO-LO-MO, přičemž každé spojení vytváří u žáků představu slova (SO – jako sova, sokol, LA – jako lavice, ME – jako medvěd…).

Další krok představuje syntézu tří písmen a hlásek SOS-LOS-MOS, kdy se čtou již i smysluplná slova (les, los, nos, pes…) a také třípísmenková spojení (LAS – jako lasička, MIS – jako mísa, NUL – jako nula, PUM – jako puma).“

Poté se přechází na třetí syntézu, tedy na čtení slov a čtyřpísmenkových spojení. V tomto čtvrtém kroku nejdříve žáci čtou slova bez dlouhých hlásek (LASO, SENO, LANO…), poté se přidají i slova s dlouhou hláskou (MÁLO, VOLÁ, PUKÁ, KÁVA…).

Poslední, pátý metodický krok, je čtení ze slabikáře, kdy žáci čtou jednoduché věty. Důraz se klade na intonaci slova i věty. Postupně se přechází na interpretaci textu s dramatickým prvkem. V tomto stádiu výuky čte žák texty s intonačními obměnami, rozlišuje krátké a dlouhé samohlásky, čte s pochopením, uvědomuje si obsah přečteného.“ Metodika Sfumato – Splývavé čtení, Mária Navrátilová. Sfumato - Splývavé čtení - eshop učebnice a vyučovací pomůcky (online). Copyright © 2019 (cit. 3.8.2021). Dostupné z http://www.vyukove-materialy.cz/metodika-sfumato

Metoda Splývavého čtení zabraňuje dojitému čtení, žák čte plynule a s porozuměním.

Text: Mgr. Kristina Tulisová

Fakturace

Školy HLÁSEK-základní škola a mateřská škola,s.r.o.
U Kapličky 58, Hlásná Třebaň, 26718

IČO: 24296023
Datová schránka: z2ecp7i
Č.ú. MŠ a ZŠ: 77139/5500
Č.ú. Klub Hlásek, z.s:

2249014319/0800 (miniškolka, tábory, služby, kroužky)

RED-IZO: 691004358

Máte dotaz nebo nás chcete navštívit?
+420 777 568 562
Rovinská 96 (ZŠ a MŠ)
U Kapličky 58 (ZŠ/ sídlo společnosti)
Hlásná Třebaň 26718
Hlasek - logo skoly bile
crossmenuchevron-down