Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti

Školy Hlásek, - základní a mateřská škola, s. r. o.

se sídlem:  U Kapličky 58, Hlásná Třebaň, 26718    

identifikační číslo: 24296023

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C 193954,

pro prodej služeb prostřednictvím on-line webových stránek umístěných na internetové adrese www.skolyhlasek.cz

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Školy Hlásek, - základní a mateřská škola, s. r. o., se sídlem U Kapličky 58, Hlásná Třebaň, 26718, identifikační číslo: 24296023, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C 193954, (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.skolyhlasek.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“)


 1. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit služby
  od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci
  své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
 2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná
  ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva
  a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém
  jazyce.
 4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením
  nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních
  podmínek.

UŽIVATELSKÝ ÚČET

 1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat
  do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět
  objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu
  umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového
  rozhraní obchodu.
 2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Veškerá prezentace služeb umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního
  charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
  Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého
  zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno
  obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech
  souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve
  webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího
  uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením
  a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené
  ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu
 5. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: Objednávané službě (objednanou službu „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
 6. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
 7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 8. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
 9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

CENA SLUŽEB A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující
uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese U Kapličky 58, Hlásná Třebaň, 26718;
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 77139/5500, vedený u společnosti (dále jen „účet prodávajícího“);
 • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému Fapi;
 • bezhotovostně platební kartou;
 1. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí
  zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní
  smlouvy.
 2. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 3. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 4. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 5. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.
 6. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
 7. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakoži zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy
  o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
 2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od
  kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského
  zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží,
  přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání
  několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní
  smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení
  od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž
  tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat
  mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího
  info@skolyhlasek.cz.
 3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva
  od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od
  doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní
  smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom
  případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající
  peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní
  smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal.
  Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží
  kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím
  kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen
  vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže,
  že zboží prodávajícímu odeslal.
 5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti
  nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku
  právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy
  odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající
  kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený
  kupujícím.
 7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně
  závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161
  až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění
  pozdějších předpisů).
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že služba bude poskytovaná dle objednávky. Zejména
  prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující službu objednal: má služba vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu služby a na základě reklamy jimi prováděné, je služba poskytována v odpovídajícím míře, služba vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 3. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají
  povinnosti z vadného plnění. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu služby oprávněně, neběží
  lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující
  nemůže vadné zboží užívat.
 4. Práva z odpovědnosti za vady služby se uplatňují u prodávajícího. Je-li však v potvrzení
  vydaném prodávajícím ohledně rozsahu práv z odpovědnosti za vady (ve smyslu ustanovení §
  2166 občanského zákoníku) uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě
  prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho,
  kdo je určen k provedení opravy. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná
  osoba podle předchozí věty, je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli
  provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na poskytované služby, případně i v
  sídle nebo místě podnikání prodávajícího. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné
  potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení
  reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně
  potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí
  reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené prodávajícím k provedení
  opravy.
 5. Práva z odpovědnosti za vady služby může kupující konkrétně uplatnit zejména osobně na adrese: U Kapličky 58, Hlásná Třebaň, telefonicky na čísle 605535725 či elektronickou poštou na adrese info@skolyhlasek.cz.
 6. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.
 7. Nemá-li služba vlastnosti stanovené v čl. 6.2 obchodních podmínek, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.
 8. Kdo má právo podle § 1923 občanského zákoníku, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.
 9. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. Kupující nabývá službu zaplacením celé kupní ceny služby.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu
  ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@skolyhlasek.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
 4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského
parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné
nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním
osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní
smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající
prostřednictvím zvláštního dokumentu.


ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

 1. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých
  službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách
  informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení
  prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační
  povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
 2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany
  sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující,
  který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od
  nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila
  dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 2. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým
  stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému
  ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není
  dotčena platnost ostatních ustanovení.
 3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické
  podobě a není přístupná.
 4. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování U Kapličky 58, 267 18 Hlásná Třebaň,
  adresa elektronické pošty info@skolyhlasek.cz, telefon 605 535 725.

V Hlásné Třebani 30. 9. 2021

Fakturace

Školy HLÁSEK-základní škola a mateřská škola,s.r.o.
U Kapličky 58, Hlásná Třebaň, 26718

IČO: 24296023
Datová schránka: z2ecp7i
Č.ú. MŠ a ZŠ: 77139/5500
Č.ú. Klub Hlásek, z.s:

2249014319/0800 (miniškolka, tábory, služby, kroužky)

RED-IZO: 691004358

Máte dotaz nebo nás chcete navštívit?
+420 777 568 562
Rovinská 96 (ZŠ a MŠ)
U Kapličky 58 (ZŠ/ sídlo společnosti)
Hlásná Třebaň 26718
Hlasek - logo skoly bile
crossmenuchevron-down