Život ve školCe

Pomáháme dětem a učitelům překonat překážky

Život v naší mateřské školce

Hlásek je malá vesnická škola pro děti od 2 do 11let. Mateřská škola funguje od roku 2011. Vznikla a je pro rodiče a děti, kteří chtějí individuální přístup, otevřené a inspirující učitele a bezpečné prostředí pro rozvoj nejen dítěte, ale i dospělých. Do Hlásku přijímáme všechny děti, jejichž rodiče cítí soulad s našimi principy a přístupem ke vzdělávání. Jsme pro rodiny, které dávají svým dětem hranice, v rámci kterých dávají dětem důvěru a volnost. Rádi budeme partnery rodičům, kteří přemýšlejí nad potřebami dítěte, ne jich samotných.

Práce s celou rodinou je pro nás velmi důležitým principem, proto upřednostňujeme to, aby u nás dítě prošlo celým vzdělávacím cyklem, tedy od mateřské školy až po 5. třídu. Důvodem je možnost podílet se plně na rozvoji dítěte, především na jeho sociálních dovednostech a na budování pevných vztahů s vrstevníky. Dalším důvodem je určitá, byť omezená, volnost v možnosti nechat dítě dozrát a neupřednostnit povinné výstupy nad potřebami dítěte.

Jsme rádi, když k nám nastoupí i sourozenci.

Naše mateřská škola je postavena na vzájemném sdílení, spolupráci, samostatnosti, laskavosti a péči o ty nejmenší. Cílem je, aby děti do školky chodily rády, aby se naučily spolupracovat v kolektivu dětí, naučily se základním sociálním dovednostem, uměly si pomáhat, omluvit se, nebály se chyb a měly zdravé sebevědomí. Hlásek je tu i pro děti se speciálními potřebami, kterým nabízíme přiměřené podmínky a výzvy a dopřáváme jim pocit úspěchu, týmovosti a samostatnosti.

Důležité je spolupracovat s rodinou, dítě i rodiče jsou partnery. Hlásek neposkytuje službu, poskytuje prostor pro společné vzdělávání a obohacování. Chceme poznat dítě a jeho potřeby a zároveň dítě příliš neochraňovat a nechat ho v bezpečné zóně zažívat i neúspěch a nezdary. Dítě i rodina mají v Hlásku plnou podporu, je ale důležité se naučit společně rozeznávat, kdy dítě potřebuje pomoc; zároveň je důležité, aby si dítě umělo o pomoc říct. Umět říct, že potřebuji pomoc, a nabídnout pomoc druhým je klíčová dovednost založená na bohatých vlastních zkušenostech, které provází celý vzdělávací cyklus v naší škole a týkají se dětí, rodičů i učitelů.

V MŠ Hlásek máme čtyři skupiny dětí rozdělených dle věku v počtu maximálně 15 dětí, přičemž v každé skupině můžeme integrovat 1-2 děti se speciálními potřebami. Každá skupina, v níž je dítě se speciálními potřebami, má svého třídního učitele a asistenta pedagoga. Zajišťujeme tím individuální přístup a možnost poznat dobře nejen potřeby dítěte, ale celé rodiny.

Jak se přihlásit

Řádný termín zápisu do MŠ je vždy v květnu, termín a podmínky zveřejňujeme vždy na konci března. Je však možné se předběžně registrovat a se školou spolupracovat. Nabízíme i adaptační dny, kdy si dítě a vlastně celá rodina zvyká na školkový režim.

Přijímáme děti i průběžně, dle volných míst.

Pro předběžnou registraci klikněte na tlačítko REGISTRACE a zapište potřebné informace – my vás budeme kontaktovat, nebo volejte 777 568 562 Veroniku Vaculovičovou.

Osobně se s Vámi setkáme a popovídáme si o vašich představách a našem přístupu ke vzdělávání.

Každé dítě, pokud to umožní situace, má možnost nahlédnout do prostoru mateřské školy a stát se na čas součástí skupiny.

Každý rodič má po domluvenou dobu možnost pozorovat aktivity v mateřské škole.

Pokud se společně shodneme na společné cestě vzděláváním, rádi Vás přivítáme.

Jak pracujeme s dětmi

Respektujeme individuální potřeby všech dětí a učíme je, jak respektovat potřeby druhých. Učíme se vzájemnému porozumění, pokoře a úctě k druhým. Zároveň v dětech podporujeme odvahu, umění vyjádřit svůj názor a postavit se za něj. V tomto duchu bychom rádi komunikovali i s celou rodinou.

Dbáme na všestranný rozvoj dítěte. Trávíme hodně času venku, využíváme krásné prostředí krajiny kolem Berounky. Učíme se venku, jezdíme na výlety, plaveme, hodně chodíme pěšky a podnikáme výpravy. Paní učitelky i paní asistentky se vzdělávají v oblasti matematiky, angličtiny, polytechniky, ekologie, sportu a zdravé výživy. Dětem zajišťujeme pestrý program v oblasti seberozvoje, péče o přírodu a rozvíjíme zájem o oblast kultury (divadlo, hudba, podpora čtenářství a kritického myšlení).

 

Mateřská škola

  • Vede děti k samostatnosti
  • Podporuje zdravé sebevědomí
  • Učí děti respektu a pokoře
  • Vede děti ke zdravému životnímu stylu
  • Učí děti vážit si přírody a pečovat o ni
  • Dobře připraví předškoláky na přestup do 1.třídy

Jaké metody využíváme

  • Začít spolu
  • Matematika profesora Hejného
  • Předčtenářská gramotnost
  • FIO – metodika Feuersteinova instrumentálního obohacování
  • Learning stories

Pečujeme o duševní zdraví dětí a klima ve třídě.

Jak zajišťujeme péči o děti s IVP

Hlásek je školou, která začleňuje děti se speciálními potřebami. Nejsme speciální školou, naopak umožňujeme dětem začlenit se do běžného kolektivu. Začlenění a respekt k jinakosti je obohacujícím procesem, učením se ohleduplnosti a zdrojem poznání. Hlásek je v předškolní péči schopen začlenit děti s rozmanitými potřebami, nicméně potřebujeme velkou součinnost rodiny, otevřenost, přijetí a důvěru. Pokud se s rodinou domluvíme a s dětmi pracujeme, rádi bychom měli možnost s nimi pracovat dlouhodobě, abychom i my měli možnost zažít radost z malých krůčků, které znamenají velmi mnoho pro všechny.

V Hlásku máme specialisty, kteří pracují s dětmi na pravidelné bázi, znají jejich potřeby a rozvíjí potřebné oblasti na základě přímého kontaktu s dítětem. Máme kvalitní asistenty pedagoga s dlouhodobou zkušeností. Máme zkušenosti s dětmi s vadami sluchu, dysfázií, vadami řeči. Jsme však otevřeni všem rodinám, s nimiž najdeme společnou cestu, která bude ku prospěchu dítěte.

Úzce spolupracujeme i s externisty a poradnami a ověřujeme společně naše postupy. Zakládáme si na dobré znalosti aktuálních potřeb dětí, které řešíme průběžně a zapojujeme plně i rodiče. Takto intenzivní péči si můžeme dopřát díky speciálním pedagogům, školní psycholožce, logopedce a metodičce prevence, kteří jsou pravidelně a plně součástí vzdělávání v MŠ.

Jak hodnotíme

V průběhu celého školního roku zaznamenáváme pokroky dětí do tzv. portfolií, která poskytují přehled o vzdělávání jednotlivých dětí a současně umožňují sledovat komplexně jejich rozvoj. Na tvorbě portfolia se spolupodílejí nejenom učitelé, ale zejména děti samotné (popřípadě i rodiče).

Dvakrát ročně provádíme u všech dětí pedagogickou diagnostiku přes aplikaci Welcome Idea, která je doplněna pedagogickou diagnostikou Jiřiny Bednářové. Záznamové archy z diagnostiky jsou písemně zpracované do slovního hodnocení, které umožňuje rodičům přehled o vývoji dítěte v jednotlivých oblastech předškolního vzdělávání.

Součástí zaznamenávání pokroků dítěte jsou také dopisy pro děti s osobním příběhem jejich učení, který je doplněn fotografiemi. Jedná se o diagnostickou metodu Learning Stories, která nám slouží jako doplňující nástroj pro pozorování, dokumentaci a hodnocení dětí. Prostřednictvím této metody můžeme objevovat zájmy dětí, rozvíjet jejich individuální dispozice a přístupy k učení.

Jaký je náš tým

Náš tým je složen nejen z pedagogů, ale z lidí, kteří přišli z naprosto odlišných oborů, mají praxi v oblasti obchodu, financí, HR, marketingu, služeb, krizové intervence nebo zdravotnictví. Tito lidé byli mnohdy manažery, majiteli vlastní firmy nebo ceněnými specialisty ve svém oboru. Tito lidé se rozhodli změnit svůj směr, vzdělávají se v oblasti pedagogiky a přináší do našeho týmu nové pohledy. Právě proto je naše složení tolik pestré a dává společnému učení další rozměr. Pokud chceme změnit myšlení a přístup ke vzdělávání v naší společnosti, je třeba začít od mateřské školy, a to je naším posláním a dává nám to smysl.

V našem týmu jsou odborníci, kteří se vzdělávají nejen v oblasti pedagogiky, ale prohlubují si své znalosti v oblastech moderních metod, které pak využívají při práci s dětmi. Každý z nás má „svoji“ metodu, která je mu blízká a o kterou v rámci Hlásku pečuje a dbá na její rozvoj.

Máme velké štěstí na kvalitní externí pedagogické konzultanty, kteří s námi pracují na pravidelné bázi a společně s námi nastavují kvalitu výuky.

Hybatelem v Hlásku je pedagog, učitel, člověk, který nejenom provází děti na cestě vzděláváním, ale také vzdělává sám sebe a je pro něj přirozené žít tím, co učí. Stejně jako děti přijímá výzvy a podílí se plně a aktivně na vytváření a naplňování poslání a vizí. Stejně jako děti má vliv na to, jaký Hlásek bude, je součástí procesů a je plnohodnotným členem, který má možnost tvář Hlásku spoluvytvářet a tvarovat. Pedagog má svoji autonomii, ale zároveň chápe a respektuje potřeby celého týmu a spoluvytváří prostředí, které je férové pro děti i dospělé. Dospělí jsou vzorem pro děti a je nezbytné, aby byli v souladu s celkovým nastavením a principy.

Posláním učitelů je naučit se děti učit, vyhledat důležité informace a umět efektivně pracovat s informacemi. Cílem učitele je podpořit děti na jejich cestě vzděláváním, podpořit jejich chuť k učení a vědění. Učitel usiluje o to, aby dítě mělo potřebu stále se vzdělávat sociálně a kognitivně; hledá cesty, jak dítě podpořit v tomto nastavení mysli. Nutnou (nikoli však postačující) podmínkou úspěchu je stejná potřeba na straně učitelů.

Jsme otevřeni společné cestě vzděláváním našich pedagogů a kolegů z jiných škol. V Hlásku budeme i nadále využívat moderní metody vzdělávání, které nabízí dětem, učitelům i rodičům možnost společného rozvoje.

Spolupracujeme s kvalitními externími konzultanty.

Jak vypadá školní den

Organizace dne zajišťuje pravidelný denní rytmus činností, který je možno pružně upravovat dle aktuálních potřeb dětí a aktuální situace. V denním programu respektujeme individuální potřeby aktivity, relaxace a spánku dětí.

Režim dne

  • 07.00 - 9.30: scházení dětí, volná hra, pohybové aktivity, hygiena, dopolední svačina
  • 09.30 - 10.00/10.30: komunitní kruh, práce v centrech aktivit
  • 10.00 - 12.00: pobyt venku
  • 12.00 - 14.30: hygiena, odpočinek na lehátku, individuální práce s dětmi (příprava předškoláků), odpolední svačina
  • 14.30 - 18.00: volná hra, pobyt venku, zájmové kroužky

Vzdělávací rámec „Objevuji svět“ (2 - 4 roky)

Vzdělávání je realizováno s ohledem na věkovou charakteristiku dětí, zohledňuje jejich vývojová specifika a potřeby, umožňuje individuální přístup.

Největší prostor je věnován volné hře za spoluúčasti učitelky a asistentky. Nabízené činnosti umožňují situační učení a učení nápodobou; děti mají možnost zažít tyto činnosti opakovaně. Řízená činnost probíhá každý den po příchodu všech dětí do školky. Začíná ranním kruhem s písničkou, kdy se děti společně přivítají, poté se věnují činnostem dle týdenního tématu v centrech aktivit. Řízená činnost je volena s ohledem na věk dětí a jejich nižší schopnost koncentrace, proto trvá kratší dobu a činnosti jsou častěji obměňovány. Během pobytu venku využívají děti školní zahradu nebo chodí na krátké procházky po okolí, zejména za zvířátky. Jednou měsíčně mají děti denní program obohacený o divadelní představení.

Vzdělávací rámec „Než půjdu do školy“ (5 - 7 let)

U předškolních dětí je dbáno na komplexní přípravu, na niž navazuje vzdělávání v našich školách. V rámci programu Začít spolu jsou dětem nabízeny všestranné aktivity, na jejichž plánování se podílejí děti samotné. Učíme se v souvislostech, učíme se propojovat život a zkušenosti, klást si otázky a hledat vlastní odpovědi. Zaměřujeme se proto na rozvoj předčtenářské gramotnosti, „hru s matematikou“ podle Hejného metody, prvky environmetální výchovy, práci s materiály Feuersteinova instrumentálního obohacení (FIO). Součástí programu je i preventivní logopedická péče, výuka angličtiny, cvičení v sokolovně, hudební a keramická dílna.

Jak zapojujeme rodiče

Souznění rodičů a učitelů ve vizi a jejím naplňování považujeme za mimořádně důležité.

Partnery jsou pro nás rodiče, kteří nečekají od soukromé školy pouze zaplacenou službu, ale vnímají Hlásek jako učící se školu, čekají partnerství, jsou ochotni reálně nahlížet na své dítě, jsou připraveni spolupracovat a vyhradí si čas na zpětnou vazbu. Ta je pro nás zdrojem informací, příležitostí k zamyšlení, společnému učení a společnému směřování.

Partnery pro nás nejsou rodiče, kteří očekávají pouze kvalitní vzdělávání, 100% servis a bezmeznou péči učitelů, aniž by byli tolerantní k chybám. Na partnerství je založena celá strategie našeho vzdělávacího cyklu. Škola a rodina se zavazuje ke společné komunikaci, sdílení, otevřenosti a ke společnému hledání nejlepší možné cesty pro rozvoj dítěte. Hlásek nezajistí, že se bude dítě vždy chtít učit, ale udělá pro to ve spolupráci s rodiči maximum. Hlásek připraví prostředí, které zájem dítěte o učení podpoří; ukáže mu nejrůznější možnosti učení. Hlásek nabízí porozumění, dává dětem čas dozrát, ale zároveň reálně s rodiči vyhodnocuje možnosti a potřeby dítěte, a to ať jde o podporu nadání nebo potřebu dítěte vyžadující součinnost v podpůrných opatřeních.

Rodiče mají možnost se do dění ve škole zapojit, podílet se na našich mimoškolních aktivitách, stát se součástí vzdělávání v MŠ, předávat své zkušenosti. Rodiče mají možnost nahlížet do výuky a společně s námi se vzdělávat v metodách, které používáme. Velkou příležitostí pro společné setkávání jsou tematické kavárny.

Jaké aktivity nabízí školní družina

Děti se ve družině učí zacházet s volným časem. Každý měsíc ne ně čeká téma, se kterým se budou moci blíže seznámit díky námi připravenému programu. Jednotlivé dny v týdnu jsou naplňeny nejrůznějšími druhy činností, abychom u dětí budovali všestrannost a každé z nich si přišlo na své.

Děti se u nás mohou těšit na dny ručních prací, keramiky, IT, sportu, zdravovědy, vaření a pečení, tvoření, práce se dřevem, přírodovědného bádání a pokusů. Zároveň je dětem k dispozici čtecí koutek s vybavenou knihovnou a deskovými hrami pro klidnou relaxaci a odpočinek po výuce.

K protažení a proběhnutí na čerstvém vzduchu mohou využívat hřiště vybavené herními prvky. Dětem jsou aktivity nabízeny, nejsou však do nich nuceny a mají prostor pro volnou hru s kamarády. I při volné hře je ale třeba dodržovat vzájemný respekt a pravidla, na kterých jsme se předem společně domluvili. Povinná je účast na procházkách, případných přednáškách a placených akcích, na ty se u nás děti také mohou těšit.

Jak vypadají naše školní akce

V mateřské škole využíváme metodu Learning Stories jako jeden z diagnostických nástrojů, který nám umožňuje plánovat pro děti aktivity, jež vychází z jejich zájmů, silných stránek a dosavadních úspěchů v učení. Jedná se o první dětskou zkušenost se slovním hodnocením, které si děti zakládají do svých portfolií již od 2 let.

Jak komunikujeme

Nejraději se setkáváme osobně. Komunikace mezi rodinou a školou je klíčovým nástrojem pro dobré vztahy a rodinnou atmosféru. Rodinám jsme k dispozici ve všední dny, a to po předešlé dohodě. Nabízíme společné konzultace, rodičovská setkání, vzdělávací setkání, besedy, triády a diskusní fóra. Rádi poznáme celou rodinu, zajímáme se a nasloucháme.

Hlavním písemným komunikačním zdrojem je interní systém Edookit. Rodiče se v letošním školním roce rozhodli komunikovat méně formálně, a to i v souvislosti s GDPR, a každá třída si založila skupinu přes aplikaci WhatsApp, kde sdílejí společně s třídními učitelkami fotky, rychlé informace, ale i pochvaly, či zde probíhají rodičovské diskuse. Tento způsob komunikace se nám osvědčil, v mnohých případech zlepšil vztahy ve třídě, prolomil komunikační bariéry.

Zajímavostí pro nás bylo i zjištění, že rodiče i kolegyně stále více vyžadují i tradiční osvědčené komunikační nástroje, jako je nástěnka v chodbě školy.

Novinkou pro všechny rodiče i děti v ZŠ byla aplikace Teams, která nás provázela po celou dobu distanční výuky a která se u nás usídlila již natrvalo; bude využívána pro komunikaci v rámci třídy a výuku.

Naše hláskovské emaily využíváme pro komunikaci s vnějším světem.

Na telefonu jsme k dispozici každý den do 17:00 nebo dle předešlé dohody, družina a MŠ do 18:00.

Pedagogové se v době výuky a v době odpolední družiny věnují dětem; budeme rádi, když budeme zvedat telefon jen v akutních případech. Není vůbec problém domluvit si s rodiči i telefonickou konzultaci či online setkání přes Teams, ale rádi bychom na rodiče měli čas a potřebujeme prostor, abychom se jim mohli plně věnovat.

Hlavním zdrojem informací by měl být náš web, kde rodiče najdou vše o tom, jak fungujeme. Najdou zde aktuální informace i mnohé zajímavosti o našem týmu, aktivitách a zajímavých projektech.

Jak pomáháme

Hlásek dlouhodobě pomáhá tam, kde je třeba. Každý rok vybíráme osobu či organizaci, kterou podpoříme. Pravidelně přispíváme díky našim jarmarkům a benefičním akcím na děti se speciálními potřebami, na domovy důchodců, dětské domovy nebo přispíváme lidem na konkrétní přání, která jim pomohou mít život jednodušší.

Pomáháme ale i přímo v Hlásné Třebani: děti pravidelně čistí obec od odpadků, pečujeme o naše okolí. V době povodní byla naše mateřská škola zázemím pro mnohé rodiny, někteří zůstali i měsíc. Poskytli jsme nejen přístřeší, ale i stravu a mnohdy jsme prali i prádlo.

Nejvíce si ceníme toho, že vždy, když něco děláme, zapojíme se všichni.

Pravidelně přispíváme na Dětský domov v Berouně, spolupracujeme s organizací Patron dětí, přispíváme na jednotlivé projekty Člověka v tísni, každé Vánoce se zapojujeme do projektu Ježíškova vnoučata.

Distanční výuka

Dětem jsme nastavili výuku tak, aby měly možnost spolu mluvit a společně sdílet jak výuku, tak i běžné situace, které se jim v této divné době dějí. Kromě běžných předmětů mají děti také evaluační kruhy, pracují na projektech, pracují v malých skupinkách.

Každý den je na konci dne shrnutí dne, kde si děti povídají nejen o výuce, ale i o svých radostech a starostech. Děti si ve výuce hrají, povídají, tvoří. Hodně se nám osvědčilo nechat dětem volný prostor “děti sobě“, kde společně diskutují a pracují a učitel je jen k dispozici, kdyby bylo třeba.

V online výuce využíváme nejrůznějších zpestření, děti se naučily plně využívat systém Teams, osvojily si prezentační schopnosti, plní nejrůznější výzvy. Stále se ale snažíme nerezignovat na nic, co by omezilo naše principy a styl práce. Děti mají i podporu školního psychologa a speciálního pedagoga.

Pro děti je odpoledne připraven odpočinkový program. Pokud děti potřebují podporu, mohou individuálně přijít do školy. Těší nás zpětná vazba rodičů, že jsou díky našemu nastavení výuky děti samostatné a že si většinu výuky umí řídit samy bez podpory rodičů. To bylo cílem, nechceme zatížit rodinu. Naše škola půjčila i 30 počítačů, děti jsou tedy plně vybavené.

Fakturace

Školy HLÁSEK-základní škola a mateřská škola,s.r.o.
U Kapličky 58, Hlásná Třebaň, 26718

IČO: 24296023
Datová schránka: z2ecp7i
Č.ú. MŠ a ZŠ: 77139/5500
Č.ú. Klub Hlásek, z.s:

2249014319/0800 (miniškolka, tábory, služby, kroužky)

RED-IZO: 691004358

Máte dotaz nebo nás chcete navštívit?
+420 777 568 562
Rovinská 96 (ZŠ a MŠ)
U Kapličky 58 (ZŠ/ sídlo společnosti)
Hlásná Třebaň 26718
Hlasek - logo skoly bile
crossmenuchevron-down