Život ve škole

Pomáháme dětem a učitelům překonat překážky

Život v naší základní škole

Hlásek pečuje o děti od 2 do 11 let. Je volbou každé rodiny, zda s námi zůstane po celou dobu vzdělávacího cyklu nebo zda se připojí až od 1.třídy.

Hlásek je malá vesnická škola, která vznikla a je pro rodiče a děti, kteří chtějí individuální přístup, otevřené a inspirující učitele a bezpečné prostředí pro rozvoj nejen dítěte, ale i dospělých. Do Hlásku přijímáme všechny děti, jejichž rodiče cítí soulad s našimi principy a přístupem ke vzdělávání.

Jsme pro rodiny, které dávají svým dětem hranice, v rámci kterých dávají dětem důvěru a volnost. Rádi budeme partnery rodičům, kteří přemýšlejí nad potřebami dítěte, ne jich samotných.

Naše základní škola je postavena na vzájemném sdílení, spolupráci, práci ve skupinách a zodpovědnosti. Ve škole tedy pracujeme s dětmi tak, aby byly schopny tyto dovednosti a postoje zlepšovat a používat. Považujeme také za správné a důležité začleňovat děti se speciálními potřebami, posouvat je, vzdělávat a nabízet jim přiměřené podmínky a výzvy; dopřát jim pocit úspěchu, týmovosti a samostatnosti.

Důležité je spolupracovat s rodinou, dítě i rodiče jsou partnery. Hlásek neposkytuje pouhou placenou službu, poskytuje prostor pro společné vzdělávání a vzájemné obohacování všech členů školní komunity – dětí, učitelů i rodičů. Úkolem Hlásku není zavalit dítě vědomostmi, ale poznat je a jeho potřeby, a zároveň dítě příliš neochraňovat a nechat ho zažívat i neúspěch a nezdary v prostředí příznivém pro učení.

Dítě i rodina mají v Hlásku plnou podporu, je ale důležité se naučit společně rozeznávat, kdy dítě potřebuje pomoc; zároveň je důležité, aby si dítě umělo o pomoc říct. Umět říct, že potřebuji pomoc, a nabídnout pomoc druhým je klíčová dovednost založená na bohatých vlastních zkušenostech, které provází celý vzdělávací cyklus v naší škole a týkají se dětí, rodičů i učitelů.

Součástí koncepce školy je zachování velikosti třídy v počtu maximálně 16 dětí, kdy v každé třídě můžeme integrovat 1-2 děti se speciálními potřebami. Každá třída, v níž je dítě se speciálními potřebami, má svého třídního učitele a asistenta pedagoga. Zajišťujeme tím individuální přístup a možnost poznat dobře nejen potřeby dítěte, ale celé rodiny.

 

Jak se přihlásit

 • Řádný termín zápisu do 1. třídy je vždy v dubnu, termín a podmínky zveřejňujeme vždy na konci února. Je však možné se předběžně registrovat a se školou spolupracovat. Nabízíme i společnou přípravu na první třídu v druhém pololetí. Není podmínkou navštěvovat u nás předškolní třídu.
 • Do vyšších ročníků přijímáme děti i průběžně, dle volných míst.
 • Pro předběžnou registraci klikněte na tlačítko REGISTRACE a zapište potřebné informace – my vás budeme kontaktovat, nebo volejte 777 568 562 Veroniku Vaculovičovou.
 • Osobně se s Vámi setkáme a popovídáme si o vašich představách a našem přístupu ke vzdělávání.
 • Každé dítě, pokud to umožní situace, má možnost nahlédnout do výuky a stát se na čas součástí třídy..
  Každý rodič má možnost po domluvenou dobu nahlížet do výuky.
 • Pokud se společně shodneme na společné cestě vzděláváním, rádi Vás přivítáme.

Jak s dětmi pracujeme

Respektujeme individuální potřeby všech dětí a učíme je, jak respektovat potřeby druhých. Učíme se vzájemnému porozumění, pokoře a úctě k druhým. Zároveň v dětech podporujeme odvahu, umění vyjádřit svůj názor a postavit se za něj. V tomto duchu bychom rádi komunikovali i s celou rodinou. 

Dbáme na všestranný rozvoj dítěte. Trávíme hodně času venku, využíváme krásné prostředí krajiny kolem Berounky. Učíme se venku, jezdíme na výlety, puťáky, lyžařské výcviky, plaveme, jezdíme na kole, hodně chodíme pěšky. Ve škole máme dvě výtvarnice, které s dětmi tvoří, děti využívají keramickou dílnu. 

Hudební výchovu a drama učí herec a profesor z HAMU, máme 2 rodilé mluvčí na výuku angličtiny. Zakládáme si i na kvalitním odpoledním programu ve školní družině. Paní učitelky i vychovatelky v družině se vzdělávají v oblasti polytechniky, ekologie, sportu a zdravé výživy. Dětem zajišťujeme pestrý program v oblasti seberozvoje a komunikace, péče o přírodu a rozvíjíme jejich zájem o oblast kultury (divadlo, hudba, podpora čtenářství a kritického myšlení). 

Hlásek je školou která:

 • připraví děti na život nejen po stránce znalostí, ale i po stránce praktické, 
 • není pouze přípravou na život, ale je život sám, 
 • naučí děti samostatnosti, zodpovědnosti a respektu,
 • pomůže dětem získat potřebné znalosti, aby si mohly dobře vybrat navazující školu, 
 • pomůže dětem rozpoznat jejich silné stránky a podpoří je v překonávání překážek, 
 • naučí děti vážit si sebe a odhadnout své možnosti, 
 • naučí děti vážit si druhých a respektovat jejich hranice a potřeby,
 • je oporou nejen pro děti, ale i pro rodiče, 
 • je inspirativní pro učitele, jak pracovat s metodou profesora Hejného na 1. stupni i v předškolním věku, 
 • je inspirativní pro učitele v oblasti čtenářských dovedností a rozvoje kritického myšlení,
 • je inspirativní v oblasti dobrého klimatu ve škole, 
 • je inspirativní pro práci s dětmi se speciálními potřebami.  
   

Jaké metody využíváme

 • Matematika profesora Hejného
 • Čtením a psaním ke kritickému myšlení
 • Začít spolu - (vzdělávací program nabízející prostor, ve kterém se děti učí samostatně myslet, kde chyba je přirozenou součástí procesu učení stejně jako zodpovědnost za sebe sama a svoji práci) 
 • FIE – metodika Feuersteinova instrumentálního obohacování
 • Genetická metoda čtení a metoda splývavého čtení (sfumato) - 1. třída
 • Projektová výuka Ven z lavice! Učme děti venku, 
 • Formativní hodnocení
 • Zipyho a Jablíkovi kamarádi (program péče o duševní zdraví dětí)
 • Preventivní programy, diskusní kluby,intervence (péče o klima ve třídě)
 • MBTI typologie pro lepší porozumění dětem i nám dospělým

Jak zajišťujeme péči o děti s IVP

Hlásek je školou, která začleňuje děti se speciálními potřebami. Nejsme speciální školou, naopak umožňujeme dětem začlenit se do běžného kolektivu. Začlenění a respekt k jinakosti je obohacujícím procesem, učením se ohleduplnosti a zdrojem poznání. Hlásek je v předškolní i školní péči schopen začlenit děti s rozmanitými potřebami, nicméně potřebujeme výraznou součinnost rodiny, otevřenost, přijetí a důvěru. Pokud se s rodinou domluvíme a s dětmi pracujeme, rádi bychom měli možnost s nimi pracovat dlouhodobě, abychom i my měli možnost zažít radost z malých krůčků, které znamenají velmi mnoho pro všechny.

V Hlásku máme specialisty, kteří pracují s dětmi na pravidelné bázi, znají jejich potřeby a rozvíjí potřebné oblasti na základě přímého kontaktu s dítětem ve výuce. Máme kvalitní asistenty pedagoga s dlouholetou zkušeností. Máme zkušenosti s dětmi s vadami sluchu, dysfázií, vadami řeči. Jsme však otevřeni všem rodinám, s nimiž najdeme společnou cestu, která bude ku prospěchu dítěte.

Spolupracujeme úzce i s externisty a poradnami a ověřujeme společně naše postupy. Zakládáme si na dobré znalosti aktuálních potřeb dětí, které řešíme průběžně a zapojujeme plně i rodiče. Takto intenzivní péči si můžeme dopřát díky speciálním pedagogům, školní psycholožce, logopedce a metodičce prevence, kteří jsou pravidelně a plně součástí výuky.

Jak hodnotíme

VVe škole dostávají děti slovní hodnocení. Ve 4. a 5. třídě překlápíme hodnocení i do známek, ale pouze v našem interním elektronickém systému, ne na vysvědčení. Naše škola nemá druhý stupeň, proto tuto evidenci vedeme. 

Využíváme metodu formativního hodnocení – hodnocení pro učení 

Formativní hodnocení představuje komplexní přístup k pedagogické práci, kterou vyučující neustále podrobuje reflexi. Je to (především průběžné) hodnocení, jehož smyslem je učení, nikoli evidence sama; jeho prostřednictvím učitel zjišťuje míru porozumění dané látce, aby podle toho mohl upravovat svůj další postup, klást dobré otázky. Aktivity a otázky se odvíjejí od učitelova učebního záměru (learning intention), tedy plánování výuky se neomezuje na soupis aktivit – co chce učitel dělat, ale začíná stanovením cíle – čemu chce naučit.  

Nedílnou součástí hodnocení je i vlastní sebehodnocení dětí, které posiluje pozitivní motivaci dětí k aktivnímu a samostatnému učení.

 

Pět strategií formativního hodnocení

 • Stanovení cíle učení a kritérií úspěchu
 • Řízení efektivní diskuze a výběr aktivit, které poskytnou důkazy o učení
 • Poskytování zpětné vazby, která pomáhá k dalšímu učení
 • Aktivizace žáků jako zdrojů učení druhých prostřednictvím vzájemného hodnocení
 • Aktivizace žáků jako “vlastníků” svého učení, zájemců o své učení, s využitím sebehodnocení

Každá z pěti strategií formativního hodnocení obsahuje množství konkrétních technik, ze kterých učitel volí do své praxe ty nejvhodnější. Rodiče jsou do hodnocení také zapojeni, a to při pravidelných konzultacích a čtvrtletních triádách.

Triády

Triáda je setkání tří stran, jimiž jsou dítě, rodič (rodiče) a učitel. Cílem triády je společné nastavování individuálních cílů učení na další období na základě prezentace práce žáka za období uplynulé. Žák tedy musí kriticky přemýšlet nad tím, jak ve škole pracuje, co je pro něj důležité, v čem vyniká a co je třeba posílit.

 

Jaký je náš tým

Náš tým je složen nejen z lidí, jejichž pedagogické vzdělání bylo jejich první volbou, ale i z lidí, kteří přišli z naprosto odlišných oborů, mají praxi v oblasti obchodu, financí, lidských zdrojů, marketingu, služeb, krizové intervence nebo zdravotnictví. Tito lidé byli mnohdy manažery, majiteli vlastní firmy nebo ceněnými specialisty ve svém oboru. Rozhodli se změnit své směřování, vzdělávají se v oblasti pedagogiky a přináší do našeho týmu nové pohledy. Složení našeho týmu je tedy pestré a dává společnému učení další rozměry. Přitom jsme si vědomi toho, že pokud chceme změnit myšlení a přístup ke vzdělávání v naší společnosti, je třeba začít od mateřské školy. To je naším posláním, to nám dává smysl.

V našem týmu jsou odborníci, kteří se vzdělávají nejen v oblasti pedagogiky, ale prohlubují si své znalosti v oblastech moderních metod, které pak využívají při práci s dětmi. Každý z nás má „svoji“ metodu, která je mu blízká a o kterou v rámci Hlásku pečuje a dbá na její rozvoj. Máme velké štěstí na kvalitní externí pedagogické konzultanty, kteří s námi pravidelně pracují a společně s námi nastavují kvalitu výuky.

Hybatelem v Hlásku je pedagog, učitel, člověk, který nejenom provází děti na cestě vzděláváním, ale také vzdělává sám sebe a je pro něj přirozené žít tím, co učí. Stejně jako děti přijímá výzvy a podílí se plně a aktivně na vytváření a naplňování poslání a vizí. Stejně jako děti má vliv na to, jaký Hlásek bude, je součástí procesů a je plnohodnotným členem, který má možnost tvář Hlásku spoluvytvářet a tvarovat. Pedagog má svoji autonomii, ale zároveň chápe a respektuje potřeby celého týmu a spoluvytváří prostředí, které je férové pro děti i dospělé. Dospělí jsou vzorem pro děti a je nezbytné, aby byli v souladu s celkovým nastavením a principy.

Posláním učitelů je naučit se děti učit, vyhledat důležité informace a umět efektivně pracovat s informacemi. Cílem učitele je podpořit děti na jejich cestě vzděláváním - jejich chuť k učení a vědění. Učitel usiluje o to, aby dítě mělo potřebu stále se vzdělávat sociálně a kognitivně; hledá cesty, jak dítě podpořit v tomto nastavení mysli. Nutnou (nikoli však postačující) podmínkou úspěchu je stejná potřeba na straně učitelů.

Jsme otevřeni společné cestě vzděláváním našich pedagogů a kolegů z jiných škol. V Hlásku budeme i nadále využívat moderní metody vzdělávání, které nabízí dětem, učitelům i rodičům možnost společného rozvoje.
Spolupracujeme s kvalitními externími konzultanty.

Jak vypadá školní den a jaké předměty učíme

Výuka ve škole začíná v 8:20, nezvoní u násRozvrh je plánován do „klasických 45minutových hodin, některé předměty jsou vyučovány ve dvou až tříhodinových blocíchKlademe důraz na podnětné prostředí - netradiční členění třídy do center aktivit, kooperativní učení, projektové vyučování a integrovanou tematickou výuku.  

Družina je přizpůsobena potřebám a zájmům dětí. 

 

Ve třídách, kde jsou žáci se speciálními potřebami, je vždy učitel a asistent. Ve třídách, kde asistent není, je buď menší počet žáků, nebo třídu dělíme na skupiny tak, aby část obsahu vyučovali dva pedagogové (cizí jazyky, projekty, matematika, čtenářské dílny). 

 

Český jazyk a matematika jsou vyučovány klasičtěji v samostatných hodinách. V první a druhé třídě se soustředíme na rozvoj pracovních návyků, poznávání učebních strategií. Starší děti si pak i v některých těchto hodinách plánují individuálně svoji práci. Pracují ve dvojicích či malých skupinkách (buď podle své úrovně, nebo v heterogenních skupinách), či samostatně. 

 

Pokud nemá žák svou práci hotovou, využívá podpory učitelů po vyučování; musí si naplánovat dokončení práce a až potom může na zájmové aktivity. Hlavním cílem výuky v těchto předmětech je vybavit dítě kvalitním základem ve čtenářské a matematicko-logické gramotnosti, ale tak, aby si poznatky v co největší míře samo objevovalo a konstruovalo. 

 

Dílnčteníceloroční systém práce, který pomáhá dětem stát se skutečnými čtenářizařazujeme již od 1. ročníku

Při jejich realizaci vycházíme z programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT). Našim cílem je nalákat děti ke knize, „rozečíst“ je, budovat čtení s porozuměním, rozvíjet čtenářské strategie. Děti nejsou ze čtení zkoušeny, pracují individuálním tempem.

  

Dílny čtení jsou vždy zaměřeny na samostatné čtení – děti čtou 15–30 minut (čtou si v duchu) knihy, kterou si sami přinesou či vyberou. Postupem času se zaměřujeme na celé texty - knihy, napříč všemi žánry. Po/během čtení si děti pořizují osobní záznamy z četby, většinou některou z metod RWCT např. Pětilístek, T-graf, Podvojný deník, Rybí kost, INSERT, Životabáseň, .., které pak sdílejí ve dvojicích, malých skupinách, při reflektivním kruhu. Společně také diskutujeme knize a o pocitech, které děti při čtení měly, sdílíme zajímavé myšlenky  a vyjasňujeme si slova neznámá. 

Důležitou součástí Dílen čtení jsou tzv. Čtenářské minilekce, při nichž vycházíme z třísložkového modelu učení E – U – R (evokace – uvědomění – reflexe). Lekce využívá učitel k tomu, aby dětem „modeloval“, sdělil, co je třeba. Téma minilekce se může týkat vlastního čtení, čtenářských dovedností, literární teorie nebo literární historie.  

 

Děti jsou zvyklé nosit si vlastní knihy, mohou využívat knihy ze školní, nebo třídní knihovničky. Nabídku v nich se snažíme průběžně obměňovat a doplňovat. V rámci dílny čtení probíhají konzultace - rozhovory mezi učitelem a dítětem, zahrnující diskuzi o knize, o tom, jak se dítě jako čtenář vidí, jaké jsou okruhy jeho zájmu, .. Mapujeme při nich, jakým směrem se čtenářství ubírá a zároveň posilujeme komunikační dovednosti. 

 

„Kniha ke čtení není ta, která přemýšlí za vás, ale kniha, která vás donutí přemýšlet.“ 

 

Předměty Člověk a svět (přírodověda, vlastivěda) jsou vyučovány ve dvou až tříhodinových blocích. Při tomto předmětu využíváme prvků metody Začít spolu. Žáci mají hodně prostoru pro práci v týmu, trénují spolupráci, učí se dobře plánovat své aktivity a volit strategie tak, aby projekt dokončili. 

 

Angličtinu učí rodilí mluvčí. Naši rodilí mluvčí jsou bilingvní. Pracujeme i s bilingvními dětmi. Angličtinu učíme od 1.třídy a děti mají i nabídku odpolední konverzace.

 

IT je plně součástí výuky od 1. třídy. Děti se seznamují s moderními technologiemi napříč všemi předměty. Žáci využívají systém MS Teams. Od 4.třídy mají zařazenou hodinu IT v pravidelném rozvrhu. Učí se nejen pracovat s počítačem, ale programují, pracují s roboty, učí se vytvářet prezentaci, plakáty a jsou neustále vzděláváni v oblasti bezpečnosti na internetu. 

 

Tvorba je novým předmětem, který vyučuje náš kolega, který učí na HAMU, je všestranným hercem a muzikantem. Tvorba propojuje hudební, dramatickou a výtvarnou výchovu. 

 

Tělesné výchově se věnujeme ve dvouhodinových blocích, využíváme místní nově zrekonstruovanou sokolovnu, chodíme ven, chodíme plavat, v zimě lyžujeme, učíme děti orientaci na mapě, zapojujeme se do sportovních soutěží. Cílem je pohyb si užít a vést děti ke zdravému životnímu stylu.

 

V Ateliéru se snažíme budovat kladný vztah k výtvarnému umění. Zkoušíme udržet, anebo obnovit chuť a odvahu výtvarně se vyjádřit. Zabýváme se všemi druhy umění, ať už se jedná o malbu, kresbu, koláž, grafiku, keramiku, architekturu či animaci. Děti mají možnost vyzkoušet různé techniky a materiály tak, aby každý dokázal najít to, co mu nejlépe sedne. Slova „já neumím kreslit“ nebereme jako překážku, ale výzvu. Proč? Chuť malovat,  tvořit, zanechat po sobě stopu patří k dětství, období kdy je tvořivost, intuice, představivost či kreativita naší nedílnou součástí.  Během tvoření, malování zapojujeme pravou mozkovou hemisféru, relaxujeme, dostáváme se do stavu „flow“ – okamžik, kdy jsme pouze tady a teď, dokážeme se soustředit pouze na oblast našeho zájmu. Tvoření je způsob komunikace.  

Jaké aktivity nabízí školní družina

Děti se ve družině učí zacházet s volným časem. Každý měsíc na ně čeká téma, se kterým se budou moci blíže seznámit díky námi připravenému programu. Jednotlivé dny v týdnu jsou naplňeny nejrůznějšími druhy činností, abychom u dětí budovali všestrannost a každé z nich si přišlo na své.

Děti se u nás mohou těšit na dny ručních prací, keramiky, IT, sportu, zdravovědy, vaření a pečení, tvoření, práce se dřevem, přírodovědného bádání a pokusů. Zároveň je dětem k dispozici čtecí koutek s vybavenou knihovnou a deskovými hrami pro klidnou relaxaci a odpočinek po výuce.

K protažení a proběhnutí na čerstvém vzduchu mohou využívat hřiště vybavené herními prvky. Dětem jsou aktivity nabízeny, nejsou však do nich nuceny a mají prostor pro volnou hru s kamarády. I při volné hře je ale třeba dodržovat vzájemný respekt a pravidla, na kterých jsme se předem společně domluvili. Povinná je účast na procházkách, případných přednáškách a placených akcích, na ty se u nás děti také mohou těšit.

Jak zapojujeme rodiče

Souznění rodičů a učitelů ve vizi a jejím naplňování považujeme za mimořádně důležité.

Partnery jsou pro nás rodiče, kteří nečekají od soukromé školy pouze zaplacenou službu, ale vnímají Hlásek jako učící se školu, očekávají partnerství, jsou ochotni reálně nahlížet na své dítě, jsou připraveni spolupracovat a vyhradí si čas na zpětnou vazbu. Ta je pro nás zdrojem informací, příležitostí k zamyšlení, ke společnému učení a společnému směřování.

Partnery pro nás nejsou rodiče, kteří očekávají pouze kvalitní výuku, 100% servis a bezmeznou péči učitelů, aniž by byli tolerantní k chybám. Na partnerství je založena celá strategie našeho vzdělávacího cyklu. Škola i rodina se zavazuje ke společné komunikaci, sdílení, otevřenosti a ke společnému hledání nejlepší možné cesty pro rozvoj dítěte.

Hlásek nezajistí, že se bude dítě vždy chtít učit, ale udělá pro to ve spolupráci s rodiči maximum. Hlásek připraví prostředí, které zájem dítěte o učení podpoří; ukáže mu nejrůznější možnosti učení. Hlásek nabízí porozumění, dává dětem čas dozrát, ale zároveň reálně s rodiči vyhodnocuje možnosti a potřeby dítěte, a to ať jde o podporu nadání nebo potřebu dítěte vyžadující součinnost v podpůrných opatřeních.

Rodiče mají možnost se do dění ve škole zapojit, podílet se na našich mimoškolních aktivitách, stát se součástí výuky, předávat své zkušenosti. Rodiče mají možnost nahlížet do výuky a společně s námi se vzdělávat v daných metodách. Velkou příležitostí pro společné setkávání jsou tematické kavárny.

Jak vypadají naše školní akce

V mateřské škole využíváme metodu Learning Stories jako jeden z diagnostických nástrojů, který nám umožňuje plánovat pro děti aktivity, jež vychází z jejich zájmů, silných stránek a dosavadních úspěchů v učení. Jedná se o první dětskou zkušenost se slovním hodnocením, které si děti zakládají do svých portfolií již od 2 let.

Jak komunikujeme

Nejraději se setkáváme osobně. Komunikace mezi rodinou a školou je klíčovým nástrojem pro dobré vztahy a rodinnou atmosféru. Rodinám jsme k dispozici ve všední dny, a to po předešlé dohodě. Nabízíme společné konzultace, rodičovská setkání, vzdělávací setkání, besedy, triády a diskusní fóra. Rádi poznáme celou rodinu, zajímáme se a nasloucháme.
Hlavním písemným komunikačním zdrojem je interní systém Edookit. Rodiče se v letošním školním roce rozhodli komunikovat méně formálně, a to i v souvislosti s GDPR, a každá třída si založila skupinu přes aplikaci WhatsApp, kde sdílejí společně s třídními učitelkami fotky, rychlé informace, ale i pochvaly, či zde probíhají rodičovské diskuse. Tento způsob komunikace se nám osvědčil, v mnohých případech zlepšil vztahy ve třídě, prolomil komunikační bariéry.
Zajímavostí pro nás bylo i zjištění, že rodiče i kolegyně stále více vyžadují i tradiční osvědčené komunikační nástroje, jako je nástěnka v chodbě školy.
Novinkou pro všechny rodiče i děti v ZŠ byla aplikace Teams, která nás provázela po celou dobu distanční výuky a která se u nás usídlila již natrvalo; bude využívána pro komunikaci v rámci třídy a výuku.
Naše hláskovské emaily využíváme pro komunikaci s vnějším světem.
Na telefonu jsme k dispozici každý den do 17:00 nebo dle předešlé dohody, družina a MŠ do 18:00.
Pedagogové se v době výuky a v době odpolední družiny věnují dětem; budeme rádi, když budeme zvedat telefon jen v akutních případech. Není vůbec problém domluvit si s rodiči i telefonickou konzultaci či online setkání přes Teams, ale rádi bychom na rodiče měli čas a potřebujeme prostor, abychom se jim mohli plně věnovat.
Hlavním zdrojem informací by měl být náš web, kde rodiče najdou vše o tom, jak fungujeme. Najdou zde aktuální informace i mnohé zajímavosti o našem týmu, aktivitách a zajímavých projektech.

Distanční výuka

Dětem jsme nastavili výuku tak, aby měly možnost spolu mluvit a společně sdílet jak výuku, tak i běžné situace, které se jim v této divné době dějí. Kromě běžných předmětů mají děti také evaluační kruhy, pracují na projektech, pracují v malých skupinkách. 
 
Každý den je na konci dne shrnutí dne, kde si děti povídají nejen o výuce, ale i o svých radostech a starostech. Děti si ve výuce hrají, povídají, tvoří. Hodně se nám osvědčilo nechat dětem volný prostor “děti sobě“, kde společně diskutují a pracují a učitel je jen k dispozici, kdyby bylo třeba. 
 
V online výuce využíváme nejrůznějších zpestření, děti se naučily plně využívat systém Teams, osvojily si prezentační schopnosti, plní nejrůznější výzvy. Stále se ale snažíme nerezignovat na nic, co by omezilo naše principy a styl práce. Děti mají i podporu školního psychologa a speciálního pedagoga. 
 
Pro děti je odpoledne připraven odpočinkový program. Pokud děti potřebují podporu, mohou individuálně přijít do školy. Těší nás zpětná vazba rodičů, že jsou díky našemu nastavení výuky děti samostatné a že si většinu výuky umí řídit samy bez podpory rodičů. To bylo cílem, nechceme zatížit rodinu. Naše škola půjčila i 30 počítačů, děti jsou tedy plně vybavené. 

Jak pomáháme

Hlásek dlouhodobě pomáhá tam, kde je třeba. Každý rok vybíráme osobu či organizaci, kterou podpoříme. Pravidelně přispíváme díky našim jarmarkům a benefičním akcím na děti se speciálními potřebami, na domovy důchodců, dětské domovy nebo přispíváme lidem na konkrétní přání, která jim pomohou mít život jednodušší.
Pomáháme ale i přímo v Hlásné Třebani: děti pravidelně čistí obec od odpadků, pečujeme o naše okolí. V době povodní byla naše mateřská škola zázemím pro mnohé rodiny, někteří zůstali i měsíc. Poskytli jsme nejen přístřeší, ale i stravu a mnohdy jsme prali i prádlo.
Nejvíce si ceníme toho, že vždy, když něco děláme, zapojíme se všichni.
Pravidelně přispíváme na Dětský domov v Berouně, spolupracujeme s organizací Patron dětí, přispíváme na jednotlivé projekty Člověka v tísni, každé Vánoce se zapojujeme do projektu Ježíškova vnoučata.
Fakturace

Školy HLÁSEK-základní škola a mateřská škola,s.r.o.
U Kapličky 58, Hlásná Třebaň, 26718

IČO: 24296023
Datová schránka: z2ecp7i
Č.ú. MŠ a ZŠ: 77139/5500
Č.ú. Klub Hlásek, z.s:

2249014319/0800 (miniškolka, tábory, služby, kroužky)

RED-IZO: 691004358

Máte dotaz nebo nás chcete navštívit?
+420 777 568 562
Rovinská 96 (ZŠ a MŠ)
U Kapličky 58 (ZŠ/ sídlo společnosti)
Hlásná Třebaň 26718
Hlasek - logo skoly bile
crossmenuchevron-down